Raszyn, dnia 17.05.2011 r.

 

OSS.8010.1.2011

 

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYNIKU KONKURSU

 

Przeprowadzonego zgodnie z art. 48 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje, że w postępowaniu konkursowym na realizację:

 

 

"Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2011-2015"

 

I. Wybrana została oferta złożona przez:

 

Samodzielny Zespół Publicznych

Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota

02-353 Warszwa ul. Szczęśliwicka 36

 

- za łączną cenę brutto za realizację zamówienia:  63 000 zł brutto

- z terminem realizacji zamówienia: nie później niż do 31.05.2012 r.

 

Uzasadnienie wyboru- wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego.

 

 

II. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Nie dotyczy

 

III. Oferty Wykonawców, które podlegają odrzuceniu:

Nie dotyczy

 

IV. Oferty Wykonawców, które nie podlegają odrzuceniu:

 

Nie dotyczy