obrazek

Informacja o przeprowadzeniu wywiadu pogłębionego w ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna

Szanowni Państwo,

w ramach włączenia interesariuszy w opracowanie dokumentu GPR w dniu 22.11.2016 r. w godz.16:00-18:00 w Centrum Kultury Raszyn zostanie przeprowadzony pogłębiony wywiad grupowy, którego uczestnikami będą lokalni aktywiści, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, radnych gminy i sołtysów reprezentujących sołectwa i osiedla wchodzące w obszaru rewitalizacji i inni. Obszar rewitalizacji uchwałą Rady Gminy Raszyn Nr XXVII/256/16 z dnia 6 października 2016 r. podzielony został na dwa podobszary i obejmuje:

Podobszar I (część osiedla Raszyn I i Raszyn II oraz część sołectwa Nowe Grocholice)

Podobszar II (część sołectwa Falenty)

Celem spotkania jest pogłębienie analizy obszaru rewitalizacji, która polega na rozpoznaniu problemów występujących na obszarze rewitalizacji oraz zdiagnozowania potrzeb rewitalizacyjnych. Rezultaty badania zostaną wykorzystane do opracowania szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji, o której mowa w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. art. 15. ust.1. Diagnoza o której mowa, jest zawarta w dokumencie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), nad którym pracuje zespół ekspertów z firmy ResPublic na zlecenie Urzędu Gminy.

Wywiad grupowy (FGI- ang. Focus Group Interview) to jedna z technik badawczych, która opiera się na rozmowie/dyskusji, dotyczącej jednego wątku tematycznego w grupie uczestników (zwykle jest to grupa 6-10 osobowa). Na etapie sporządzania GPR dla gminy Raszyn celem tego badania jest poznanie doświadczeń i praktyk uczestników wywiadu, związanych z charakterem ich działalności na obszarze rewitalizacji. Rozmowa jest prowadzona przez moderatora, na podstawie opracowanego uprzednio zestawu pytań stanowiących scenariusz wywiadu; rozmowa jest nagrywana (audio).

Wszystkie informacje dotyczące prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023-Integracja Społeczna i Terytorialna są na bieżąco uzupełniane i zamieszczane na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy http://www.bip.raszyn.pl/?c=530 (Wejście przez stronę www.raszyn.pl - zakładka „Informator” - następnie zakładka ”Program rewitalizacji…”). Zachęcamy do śledzenia wpisów i ogłoszeń na temat organizowanych konsultacji społecznych. < /P>