Raszyn, dnia 26.08.2019 r.

OSS.8010.3.2019

OGŁOSZENIE
O WYNIKU KONKURSU

Przeprowadzonego zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) i art. 48 ust. 1 i 4 oraz art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), Wójt Gminy Raszyn informuje, że w postępowaniu konkursowym na realizację:

Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (300 osób od 65 roku życia) z terenu Gminy Raszyn

I. Wybrana została oferta złożona przez firmę:

Centrum Medyczne Judyta
ul. Poniatowskiego 18A, 05-090 Raszyn

- z łączną ceną brutto za realizację programu: 11 400 zł brutto
- z terminem realizacji zamówienia: do dnia 13 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie wyboru- wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi formalne stawiane przez Zamawiającego oraz posiada najniższą cenę.

II. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Nie dotyczy

III. Oferty Wykonawców, które podlegają odrzuceniu:

Nie dotyczy

IV. Oferty Wykonawców, które nie podlegają odrzuceniu:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
- z łączną ceną brutto za realizację programu: 12 000 zł brutto