Raszyn, dnia 08.09.2020 r.


W/PIR.28.2020.MC


Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/ tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ze zm./


Gmina Raszyn kierując się regułą poszukiwania Wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamia o wszczęciu procedury wyłonienia Wykonawcy dla zadań pn.:

Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Lecha w Rybiu Gm. Raszyn”,


II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej zadania pn.: Przebudowa ul. Lecha w Rybiu Gm. Raszyn”,


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań.


Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w pasie drogowym będącym w zarządzie Gminy Raszyn.


Do obowiązków Inspektora należeć będzie nadzór nad robotami, uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych oraz rozliczenie Wykonawcy wraz z wyegzekwowaniem od Wykonawcy robót atestów i certyfikatów na wszystkie wbudowane materiały – od wprowadzenia na budowę Wykonawcy robót do momentu zakończenia robót i ich odbioru końcowego wraz z całkowitym rozliczeniem.


Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru został wskazany w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.


 1. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia - do dnia 30 listopada 2020 r.

 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 3. Przedmiot zamówienia opisany został wg kodu CPV 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego.


III. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty (dotyczy każdego zadania):

 1. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy posiadają ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej lub dysponują osobą posiadającą ww. uprawnieni, jak również posiadają lub dysponują osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej (odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym), a która będzie sprawować nadzór objęty przedmiotowym zamówieniem, co Zamawiający zweryfikuje na podstawie dokumentu wskazanego w pkt. 2 c) poniżej.

 2. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1,

b) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru wydana nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, w którym wpisany jest przedsiębiorca. Dopuszczalna jest także odpowiednio informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (ze zm.) albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. **.

c) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej (odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym) oraz aktualnego zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie sprawować nadzór objęty przedmiotowym zamówieniem – załącznik Wykonawcy.


** Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez osobę fizyczną.


IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Złożona oferta winna zawierać cenę netto, stawkę VAT, cenę brutto wykonania prac objętych zamówieniem w zakresie zadania, na które Wykonawca składa ofertę. Cena zawarta w ofercie za dane zadanie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w zakresie danego zadania.

2. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Zaleca się, aby ofertę sporządzić w z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składnia ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

5. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim i podpisana przez osobę/y uprawnione do składnia oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.

6. Wykonawca powinien również załączyć odpowiednie pełnomocnictwa w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej, jeśli w imieniu wykonawcy ofertę lub dokumenty złożone wraz z ofertą podpisuje pełnomocnik. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie właściwe dokumenty złożyć musi każdy z nich.

7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań.


8. Zamawiający odrzuci oferty zakresie danego zadania, które:

 1. nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu, w szczególności Wykonawca nie przedstawi wraz z ofertą wymaganych dokumentów lub przedstawi dokumenty zawierające błędy i nie uzupełni dokumentów w przypadku wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia;

 2. są niezgodne z przepisami prawa

 3. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty i wyjaśnień

Wykonawcy wynika, iż Wykonawca lub jego oferta nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,

 1. zawierają rażąco niską cenę.

9. Zamawiający uprawniony jest do wyjaśnienia oferty oraz złożonych z nią dokumentów, a także do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów.

10. Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

11. Zamawiający uprawniony jest do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych lub pisarskich.


V. KRYTERIUM OCENY OFERT


 Złożone oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:


1.   Cena za realizację zadania - 100 %

Oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

                                    wartość oferty o najniższej cenie

                C =    ---------------------------------------------------------  x       100 punktów

                                       wartość oferty badanej


Za najkorzystniejszą ofertę na realizację danego zadania zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów. W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty otrzymujące taką samą liczbę punktów, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę sporządzoną w języku polskim należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.

Formę pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć w


Urzędzie Gminy Raszyn

ul. Szkolna 2A 05-090 Raszyn

z dopiskiem na kopercie: Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zadania pn. : Przebudowa ul. Lecha w Rybiu Gm. Raszyn”,


Formę elektroniczną oferty należy przesłać na adres ratusz@raszyn.pl

Każda z ofert powinna być dostarczona w terminie do dnia 15.09.2020 r. do godziny 10.30


VII. OSOBY DO KONTAKTU


W sprawie niniejszego zamówienia osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami jest:

    1. Mirosław Chmielewski email: mchmielewski@raszyn.pl, tel. (22) 701-78-02 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składnia ofert, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a 05-090 Warszawa;

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest Pan Arkadiusz Godula, kontakt: adres e-mail iod@raszyn.pl,

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.); 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


X. INNE:

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w całości, jak i w zakresie danego zadania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

2. W przypadku, gdy wybrany wykonawca uchyli się od podpisania umowy z zamawiającym zamawiający jest uprawniony do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści o tym informację na swojej stronie internetowej www.bip.raszyn.pl

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zapytania ofertowego przed upływem terminu do składnia ofert

4. W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zamówienie zostanie, udzielane przez Zamawiającego podmiotowi, nie będącym podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz cenowo - ofertowy

2. Istotne postanowienia umowy

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


ZATWIERDZIŁ:


..………………………………..
(data, podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej postępowanie)