ZARZĄDZENIE Nr 53/2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 31 marca 2021 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713), art.  257 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.

Zgodnie z informacjami  z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 i 30 marca 2021 r. zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę  25.140 zł. zgodnie z Tabelą Nr 1 do  niniejszego Zarządzenia.

 

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                               163.112.491 zł.
i obejmuje:

1.dochody bieżące – 155.189.143 zł.

2.dochody majątkowe – 7.923.348 zł.

 

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 25.140 zł. i dokonuje się przesunięć zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                              171.058.624 zł.

1.wydatki bieżące – 144.715.107 zł.

2.wydatki majątkowe – 26.343.517 zł.

 

§3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.