Zarządzenie Nr 55/2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raszyn oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolach gminnych na rok 2021.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późń.zm.) i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029), zarządzam co następuje:

 

 

§1.

Ustalam wysokość podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 w kwocie 17.731,68 zł. na 1 ucznia rocznie.

 

§2.

Liczba dzieci w przedszkolach gminnych wg SIO na dzień 30.09.2020r. wynosi odpowiednio:

- dzieci bez ograniczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – 703

- dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 28

- dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 23

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2021 r.