Uchwała nr XLI/358/2021
Rady Gminy Raszyn

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie przekazania petycji dotyczącej Referendum Ludowego

Na podstawie art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z petycją wniesioną przez Panią ------ ------ do Rady Gminy Raszyn w dniu 1 marca 2021 r., o wyrażenie opinii dotyczącej przeprowadzenia bezpośredniego (na podstawie art. 4 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli akceptacji Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski postanawia się przekazać petycję do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, jako organu właściwego do jej rozpatrzenia z powodów wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Raszyn zobowiązując jednocześnie do pisemnego zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie

Do Rady Gminy Raszyn w dniu 1 marca 2021 r., została wniesiona przez Panią ------ ------ petycja o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego (na podstawie art. 4 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) Referendum Ludowego w sprawie o wyrażenie opinii dotyczącej przeprowadzenia bezpośredniego (na podstawie art. 4 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli akceptacji Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.

Ustawa o samorządzie gminnym w art.18 b stanowi, że rada gminy rozpatruje petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Komisja rozpatrując sprawę zauważyła, iż zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Zatem w świetle art. 2 ust. 3 ustawy przyjąć należy, że petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej żądania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata.
Zgłoszone w petycji z dnia 1 marca 2021 roku żądanie dotyczy wydania przez Radę Gminy Raszyn opinii dotyczącej przeprowadzenia bezpośredniego (na podstawie art. 4 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli akceptacji Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.

Podnieść należy, iż w odniesieniu do petycji organy przestrzegają swojej właściwości, a tym samym mogą rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Należy wskazać, iż zgodnie z cytowanym powyżej art. 2 ust. 3 ustawy przedmiotem petycji może być żądanie w sprawie mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Do zadań własnych gminy, określonych w artykule 18 oraz art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Podnieść trzeba, iż na szczeblu lokalnym, z inicjatywy rady gminy może być przeprowadzone referendum zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym. Przedmiotem referendum lokalnego mogą być sprawy dotyczące danej wspólnoty lokalnej, które mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki, jak również inne istotne sprawy dotyczące społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę. Zaproponowane w petycji pytania referendum dotyczą zaś spraw ogólnokrajowych pozostających poza zakresem właściwości i kompetencji rady gminy. Z uwagi na to, że realizacja celu postulowanego w petycji mieści się w zakresie kompetencji Sejmu, dlatego petycję należy przekazać do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.