Gmina Raszyn leży w środkowej części województwa mazowieckiego, na Równinie Warszawskiej.

Miejsce bitwy stoczonej 19 IV 1809 w czasie wojny austriacko-polskiej przez wojska polskie dowodzone przez księcia J. Poniatowskiego z korpusem wojsk austriackich dowodzonych przez arcyksięcia Ferdynanda d'Este. Siły polskie liczyły ok. 12 tys. ludzi, siły austriackie 25 tys.

W pobliżu Raszyna znajduje się od 1978 rezerwat Stawy Raszyńskie, o powierzchni 110 ha, obejmujący stawy rybne stanowiące tereny lęgowe ok. 100 gatunków ptaków błotnych.

obrazek   obrazek

GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

NIP: 534-24-88-243 REGON: 013269232
nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001


Na skróty:


URZĄD GMINY RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

Godziny urzędowania:
pon.: 8.00 - 18.00
wt. - czw.: 8.00 - 16.00
pt.: 8.00 - 14.00

NIP: 522-20-65-126, REGON: 000546638

tel. +48 22 701 77 77
fax: +48 22 701 77 71

e-mail: ratusz@raszyn.pl
www: https://raszyn.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /y2m823fydf/skrytka


UWAGA!
Jeżeli chcesz złożyć skutecznie pismo drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Raszyn wyślij je przez platformę ePUAP/obywatel.gov.pl.
Pismo wysłane e-mailem pozostanie bez rozpoznania.

Urząd Gminy Raszyn informuje, że zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych.

Jedyną skuteczną drogą wniesienia podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) drogą elektroniczną jest wniesienie podania poprzez ePUAP: /y2m823fydf/skrytka. Zatem jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail.
Adres poczty mailowej Urzędu Gminy: ratusz@raszyn.pl