OŚGK.6220.48.2013.JK                                                           Raszyn, dnia 7 stycznia 2016 r.

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje, że:

 

na wniosek Janusza Kasperczyka działającego w imieniu spółki CH Janki Sp. z o.o                 ul. Złota 59, 00-120 Warszawa w dniu 7 stycznia 2016  r. została wydana decyzja nr 1/2016 Wójta Gminy Raszyn znak: OŚGK.6220.48.2013.JK

 

ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Centrum Handlowego „Janki” położonego w Jankach k. Warszawy, (gmina  Raszyn,  powiat  pruszkowski) na działkach o nr ew.: 52/2, 53/4, 53/6, 54/4, 56/3, 57/2, 58/2, 58/4, 59/2, 60/2, 61/2, 62/2, 63/2, 64/5, 65/3, 66/3, 67/4, 67/7, 69/3, 69/5, 70/1, 71/3, 73/7, 74/2, 75/2, 76/1, 77/3, 78/7, 78/5, 79/6 obręb: Janki, (jednostka ewidencyjna: Raszyn) polegającej na dobudowie powierzchni handlowej, przebudowie istniejącego parkingu naziemnego oraz wybudowaniu jednokondygnacyjnego parkingu podziemnego wraz z pełną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz elementami zagospodarowania terenu przy            ul. Mszczonowskiej 3 w Jankach k. Warszawy.

 

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

 

 

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji – 3 egzemplarze.