OŚGK.6220.3.2016.JK(7)

Raszyn, dnia 2 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działki na działkach o numerach ew.:

  • 143, 192/1, 192/2, 192/5, 216/1, 216/6, 216/9, 306/1, 306/3 obręb Dawidy, przy ul. Echa Leśne, sięgacz Warszawskiej, gm. Raszyn
  • 45/12, 45/13, 45/43, 83/5, 83/7, 83/23, 133, 50/21, 122/15, 122/16, 124/19, 75/3, 75/6, 78, 141/6, 141/18, 85/18, 50/13, 51/17, 51/2, 52/5 obręb Dawidy Bankowe ul. Echa Leśne, Tęczowa, Malownicza, Widok, Miętowa, sięgacz Starzyńskiego, Tulipanowy Zakątek, Jutrzenki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Raszyn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stosownie do art. 36 kpa informuję, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność przestrzegania procedur określonych przepisami ww. ustawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne nie może być zakończone w ustawowo przewidzianym terminie. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 7.06.2016 r.

W terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pok. nr 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

Informację opublikowano poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,
  • umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 6 egzemplarzy.