Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XX/191/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2016 roku

Uchwała Nr XX/191/2016

Rady Gminy Raszyn

z  dnia  10 marca 2016 r.

 

  w sprawie określenia  programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2016 roku

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515,  z późn. zm.) oraz  art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z późn. zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala co następuje:

 

§ 1

Określa   się  program  opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz  zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2016 roku,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 


 Załącznik do Uchwały nr XX/191/2016

                                                                               Rady Gminy Raszyn z dnia 10 marca 2016 r.

PROGRAM

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raszyn na rok 2016

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raszyn na rok 2016 ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach gminy Raszyn jak również do zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych.

§ 2

Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Raszyn, przy pomocy którego Wójt Gminy Raszyn wykonuje zadania;

2)      Referacie – należy przez to rozumieć Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn;

3)      Schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie 142, 05-190 Nasielsk;

4)      Gabinecie – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny Michał Kowalczyk z siedzibą w Wągrodnie przy  ul. Słonecznej 37, 05-505 Prażmów;

5)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z późn. zm.);

6)      Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2016 r.

§ 3

  1. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Raszyn.
  2. Realizatorami Programu są:

a)      Wójt Gminy Raszyn za pośrednictwem Referatu,

b)      Schronisko,

c)      Gabinet,

d)      organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy                z organami gminy.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PROGRAMU

§ 4

  1. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn.
  2. Zadania Programu to:

a) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsc w Schronisku,

b)      opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianiu,

c)      obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach,

d)      poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

e)      usypianie ślepych miotów,

f)        wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

g)      zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

h)      elektroniczne znakowanie (czipowanie) odłowionych psów.

 

ROZDZIAŁ III

REALIZACJA PROGRAMU

§ 5

Sposoby realizacji celów programu

1.      Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

2.      Realizacja programu obejmuje w szczególności:

1)      przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach znajdujących się na terenie gminy Raszyn;

          2) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt  w schronisku, z którym Gabinet ma podpisaną umowę;

3)      aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych, poprzez  prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych Gminy i Gabinetu;

4)      zapewnienie pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym  w zdarzeniach komunikacyjnych .

§ 6

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje gmina poprzez:

 

1) Podpisanie umowy z podmiotem posiadającym umowę ze schroniskiem dla zwierząt, które to będzie przyjmowało bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Raszyn.

Schronisko przyjmuje bezdomne zwierzęta dostarczone wyłącznie przez Gabinet, który na podstawie otrzymanego zgłoszenia od Gminy przekazuje je do Schroniska. Gabinet przekazuje do Schroniska odłowione zwierzęta z terenu gminy na podstawie umowy zawartej ze schroniskiem. Schronisko obejmuje zwierzęta opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiednia karmę i stały dostęp do wody. Zwierzęta  bezdomne  poddawane  są sterylizacji  i  kastracji, odrobaczeniu, odkleszczaniu, szczepieniu obowiązkowym – na wściekliznę oraz  mogą  być  przekazane  do  adopcji.  Schronisko ma obowiązek poszukiwania właścicieli tych zwierząt poprzez umieszczanie  informacji  dotyczącej  pobytu  tych  zwierząt w  Schronisku, m.in. na oficjalnej stronie internetowej samotnypies.com. Właścicielowi  zwierzęcia  przysługuje  prawo  ubiegania  się  o  jego  wydanie  po udokumentowaniu prawa własności do niego;

 

2) Referat, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt  gospodarskich.  Odłowione  zwierzęta  gospodarskie    przewożone do Hodowlano - Rolniczej Spółdzielni „Dawidy” z siedzibą w Dawidach, 02-800 Warszawa. Szczegółowy  sposób  postępowania  ze  zwierzętami gospodarskimi  określa  umowa  zawarta  pomiędzy  Gminą  Raszyn a właścicielem w/w podmiotu;

 

3) Referat przy współpracy pracowników gospodarczych Gminy Raszyn nad kotami wolno żyjącymi w zakresie zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania na koszt Gminy. Pracownicy gospodarczy dostarczają karmę wraz z wodą pitną do miejsc wskazanych przez Referat.

 

4) Gabinet – poprzez odławianie bezdomnych zwierząt, pomoc weterynaryjną. Gabinet Weterynaryjny zapewnia opiekę weterynaryjną bezdomnym zwierzętom poprzez leczenie chorych zwierząt, zapewnienie opiekę w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych z terenu gminy Raszyn. Usługa ta realizowana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gabinetem a Przychodnią Weterynaryjną „Endovet” Wojciech Kowalczyk mieszczącą się w Grójcu przy ul. POW 24, 05-600 Grójec.

§ 7

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów

Ograniczenie  populacji  bezdomnych  zwierząt  oraz  kotów  wolno żyjących,

poprzez ich sterylizację i kastrację, realizują:

1)  Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji

zwierząt ( psów) przebywających w Schronisku;

2) Gabinet, poprzez wyłapanie i transport kotów z terenu Gminy Raszyn do miejsca, gdzie będzie przeprowadzony zabieg sterylizacji/kastracji oraz ponowne odwiezienie w miejsce jego wyłapania. Czynności wymienione w pkt 2 dotyczą tylko kotów wolno żyjących.

§ 8

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko, poprzez prowadzenie działań (adopcji)  zmierzających do znalezienia jak

największej ilości nowych domów dla zwierząt ze Schroniska zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 programu;

2)  Gmina przy współpracy z Gabinetem poprzez prowadzenie działań zmierzających do znalezienia nowych właścicieli poprzez umieszczenie na stronie Gminy Raszyn www.raszyn.pl w zakładce „bezdomne zwierzęta” informacji o adopcji.

 

§ 9

Odławianie i opieka nad  bezdomnymi  zwierzętami

1.        Odławianiem i transportem bezdomnych zwierząt z terenu Gmina Raszyn  zajmuje się  uprawniony podmiot posiadający podpisaną z Gminą umowę  na wykonywanie tej usługi.

2.        W roku 2016 podmiotem świadczącym usługi  odławiania bezdomnych zwierząt oraz ich transportu jest GABINET WETERYNARYJNY Michał Kowalczyk z siedzibą w Wągrodnie przy  ul. Słonecznej 37, 05-505 Prażmów.

3.        Pracownicy Gabinetu współpracują w ramach wykonywanych zadań  z Referatem oraz Komisariatem Policji w Raszynie.

4.        Gabinet Weterynaryjny  zapewnienia  bezdomnym zwierzętom właściwą opiekę, a w  szczególności:

1)      wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt (psów) do schroniska;

2)      podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie mikrochipu do ogólnokrajowej bazy danych, prowadzenie bazy danych oraz przekazanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem;

3)      leczenie przyjętych bezdomnych chorych zwierząt;

4)      zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Raszyn w przypadku gdy:

-  zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych,

-  zostały w inny sposób okaleczone,

- pogryzły ludzi – muszą być odłowione, przetrzymywane oraz muszą przejść  kwarantannę ( badanie w kierunku wścieklizny );

5)      usypianie ślepych miotów zwierząt.

5.        Gabinet uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą opiekę, w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości.

6.  Adopcja zwierzęcia  może odbyć się jedynie po odbyciu przez niego zabiegu, polegającego na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia (kastracja, sterylizacja), chyba że istnieją szczególne przeciwwskazania, a zwłaszcza:

            a)  nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia,

      b) zwierzę jest oznakowane w sposób wskazujący na to, że pochodzi z zarejestrowanej hodowli i właściciel nie zrzekł się prawa własności.

§10

Finansowanie programu

Na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn na

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt- 30 000,00zł brutto;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami tj. sterylizacja lub kastracja kotów - 16 000,00zł brutto  i  dokarmianie- 3 000,00zł brutto;

3) odławianie bezdomnych zwierząt - 6 000,00 zł brutto;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt- 6 000,00zł brutto;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 3 000,00zł brutto;

6) usypianie ślepych miotów – 3 000,00zł brutto;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich- 8 000,00zł brutto;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 12 000,00zł brutto.

 

Załączniki

uchwała zwierzęta 2016 (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2016-03-16 15:57:06
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2016-03-16 15:57:22
Ostatnia zmiana:2016-03-16 15:57:38
Ilość wyświetleń:2114

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij