URZĄD GMINY RASZYN

 

 

OŚGK.6220.3.2016.JK(11)                                                                      Raszyn, dnia 30 marca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działki na działkach o numerach ew. 143, 192/1, 192/2, 192/5, 216/1, 216/6, 216/9, 306/1, 306/3 obręb Dawidy, przy ul. Echa Leśne, sięgacz Warszawskiej, gm. Raszyn oraz 45/12, 45/13, 45/43, 83/5, 83/7, 83/23, 133, 50/21, 122/15, 122/16, 124/19, 75/3, 75/6, 78, 141/6, 141/18, 85/18, 50/13, 51/17, 51/2, 52/5 obręb Dawidy Bankowe ul. Echa Leśne, Tęczowa, Malownicza, Widok, Miętowa, sięgacz Starzyńskiego, Tulipanowy Zakątek, Jutrzenki, gm. Raszyn, a w szczególności z:

- opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, w której stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w której stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- postanowieniem Wójta Gminy Raszyn, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia,

 

W terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pok. nr 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

 

Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

 

 

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji – 6 egzemplarzy.

 

 

 

 

 

ul. Szkolna 2a  05-090 RASZYN  tel.:  (22)  701 77 70    (22)  701 77 77    fax:  (22)  701 77 78

www.raszyn.pl          e-mail:  ratusz@raszyn.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY RASZYN, Nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001

NIP: 522-20-65-126