OŚGK.6220.3.2016.JK(14)

Raszyn, dnia 9 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE/INFORMACJA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, że w dniu 6 maja 2016 r. wydał decyzję nr 157/2016 znak: OŚGK.6220.3.2016.JK(13) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działki na działkach o numerach ew. 143, 192/1, 192/2, 192/5, 216/1, 216/6, 216/9, 306/1, 306/3 obręb Dawidy, przy ul. Echa Leśne, sięgacz Warszawskiej, gm. Raszyn oraz 45/12, 45/13, 45/43, 83/5, 83/7, 83/23, 133, 50/21, 122/15, 122/16, 124/19, 75/3, 75/6, 78, 141/6, 141/18, 85/18, 50/13, 51/17, 51/2, 52/5 obręb Dawidy Bankowe ul. Echa Leśne, Tęczowa, Malownicza, Widok, Miętowa, sięgacz Starzyńskiego, Tulipanowy Zakątek, Jutrzenki, gm. Raszyn.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Obwieszczenie/Informację opublikowano poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,
  • umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 6 egzemplarzy.