OŚGK.6220.13.2015.JK(23)

Raszyn, dnia 20 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia stosownie do art. 36 kpa, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność przestrzegania procedur określonych przepisami ww. ustawy, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali z przeznaczeniem na działalność hurtową bez sprzedaży detalicznej wraz z zapleczem biurowo - administracyjnym wraz z tow. infrastrukturą w tym zespołami parkingów na działkach o nr ew. 159/1, 70/1, 72/1, 169/1 i 74/1 we wsi Wypędy nie może być zakończone w ustawowo przewidzianym terminie. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 30.09.2016 r.

Informację opublikowano poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a,
  • umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raszynie www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko,
  • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 1 egzemplarz.