OŚGK.6220.9.2016.JK(16)                                                          Raszyn, dnia 14 lipca 2016r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje, że:

na wniosek Magdaleny Płochockiej SAFEGE Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa działającej w imieniu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn w dniu 14.07.2016 r. została wydana decyzja nr 270/2016 Wójta Gminy Raszyn znak: OŚGK.6220.9.2016.JK(14)

ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przydomowymi pompowniami i infrastrukturą towarzyszącą we wsiach: Janki, Sękocin Nowy na terenie Gminy Raszyn.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.