OŚGK.6220.18.2016.JK(13)                                                    Raszyn, dnia 24 sierpnia 2016 r.

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)Wójt Gminy Raszyn informuje, że:

 

na wniosekGminy Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn w dniu 24.08.2016 r. została wydana decyzja nr 330/2016 Wójta Gminy Raszynznak: OŚGK.6220.18.2016.JK(11)

 

ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew.: 221, 213/1 obręb Słomin oraz369/1, 369/2, 389 obręb Sękocin Las.

 

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowiemożna zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raszynie www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 1 egzemplarz.