Raszyn, dnia 23.08.2016 r.

 

OSS.8010.6.2016

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYNIKU KONKURSU

 

Przeprowadzonego zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r.                          o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) i art. 48 ust. 1 i 4 oraz art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje, że w postępowaniu konkursowym na realizację:

 

Przesiewowych badań słuchu u dzieci z klas I i VI szkół podstawowych               z terenu Gminy Raszyn oraz klas III Gimnazjum Nr 1 w Raszynie              (łącznie 554 uczniów)

 

I. Wybrana została oferta złożona przez firmę:

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Mochnackiego 10,

02-042 Warszawa

- z łączną ceną brutto za realizację programu:8 864,00 zł brutto

- z terminem realizacji zamówienia: do dnia 16 grudnia 2016 r.

 

Uzasadnienie wyboru- wybrana oferta jest jedyną ofertą, która spełniała wszystkie wymogi formalne stawiane przez Zamawiającego.

 

II. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Nie dotyczy

 

III. Oferty Wykonawców, które podlegają odrzuceniu:

Samodzielny Zespół Publicznych

Zakładów Lecznictwa Otwartego

Warszawa Ochota

02-353 Warszawa ul. Szczęśliwicka 36

 

Uzasadnienie: oferta nie spełnia wymogów formalnych stawianych przez Zamawiającego.

 

IV. Oferty Wykonawców, które nie podlegają odrzuceniu:

 

Nie dotyczy