Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXV/239/2016 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - Obszar IV

Uchwała Nr XXV/239/2016   

Rady Gminy Raszyn

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar IV

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778), na wniosek Wójta Gminy Raszyn, po stwierdzeniu wykonania zadań i czynności poprzedzających podjęcie uchwały, określonych w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.       Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar IV, obejmującego dwa obszary planu w obrębie Wypędy,  którego granice wyznaczają:

1)    w obszarze nr 1:

a)    od północy –  odcinek od zachodniej do wschodniej granicy działki nr ew. 39/1,

b)    od wschodu – wschodnia granica administracyjna obrębu Wypędy;

c)    od południa – południowa granica działki nr ew. 39/1;

d)    od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 39/1 na długości 70,0 m,

 

2) w obszarze nr 2:

a) od północy – północne granice działek nr ew. 46/1 i 47;

b) od wschodu – wschodnia granica administracyjna obrębu Wypędy;

c) od południa – południowe granice działek nr ew.: 155/5, 79/4 i 79/6 do osi istniejącej ul. Zdrojowej;

d) od zachodu – oś istniejącej ul. Zdrojowej, dalej południowa granica działki nr ew. 58/2, a następnie zachodnia granica obrębu Wypędy;

 

2.   Granice obszarów planu, o którym mowa w ust. 1, oznaczone są następująco: obszar nr 1  literami A - B - C - D - A oraz obszar nr 2 literami E - F - G - H – I - J - K - L - Ł - M - E na załączniku graficznym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.  Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar IV i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 2.

 

Sporządzenie planu zostanie wykonane w skali 1:1000.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 2

                                                                                              do uchwały XXV/239/2016

                                                                                              Rady Gminy Raszyn

                                                                                              z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ANALIZA

dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar IV i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn

I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ

1.      Analizą planu objęto dwa obszary położone w obrębie Wypędy, którego granice wyznaczają:

1)    w obszarze nr 1:

a)    od północy –  odcinek od zachodniej do wschodniej granicy działki nr ew. 39/1,

b)    od wschodu – wschodnia granica administracyjna obrębu Wypędy;

c)    od południa – południowa granica działki nr ew. 39/1;

d)    od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 39/1 na długości 70,0 m,

 

2) w obszarze nr 2:

a) od północy – północne granice działek nr ew. 46/1 i 47;

b) od wschodu – wschodnia granica administracyjna obrębu Wypędy;

c) od południa – południowe granice działek nr ew.: 155/5, 79/4 i 79/6 do osi istniejącej ul. Zdrojowej;

d) od zachodu – oś istniejącej ul. Zdrojowej, dalej południowa granica działki nr ew. 58/2, a następnie zachodnia granica obrębu Wypędy;

 

II. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Analizowane tereny stanowią niezabudowane działki położone we wsi Wypędy oraz fragmenty drogi - ul. Zdrojowej.

Obszar nr 1 posiada dostęp do drogi publicznej nr 310210W w Michałowicach Wsi (ul. Kasztanowa) poprzez drogę stanowiąca własność Gminy Michałowice (ul. Pałacowa). Obszar nr 2 posiada dostęp do drogi publicznej będącej w zarządzie GDDKiA (ul. Zdrojowa)  poprzez drogę będącą we władaniu Gminy Raszyn (ul. Zdrojowa).

Powierzchnia obszaru nr 1 wynosi ok. 3000m2, zaś powierzchnia obszaru nr 2 wynosi ok. 23,5 ha.

Działki położone po zachodniej stronie ul. Zdrojowej stanowią własność Gminy Raszyn.

III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Janki, Falenty, wsi Wypędy, Puchały w dwóch etapach - Etap I (wieś Wypędy)”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/623/04 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 316, poz. 10404 z dnia 24 grudnia 2004 r.), zmienionym Uchwałą Nr XII/176/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 241, poz. 6977 z dnia 25 listopada 2007 r.):

- obszar nr 1 znajduje się na terenie zieleni naturalnej ozn. symbolem ZN,

- obszar nr 2 znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków ze stacją energetyczną 110/15kV i terenem usług technicznych ozn. symbolem Nos/EE/UT, na terenie usług w zieleni ozn. symbolem U/Z, terenie drogi serwisowej ozn. symbolem KDs oraz dróg dojazdowych ozn. symbolem 1KD i 5KD.

IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

 

      Stwierdzono potrzebę rozpoczęcia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2016 r. poz. 778) w wyniku uwzględnienia m.in. przez Wójta Gminy Raszyn wniosków właścicieli działek dot. sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenia działek na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (obszar nr 1) i na cele usługowo - produkcyjne (cz. obszaru nr 2).

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

1.      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn, uchwalone Uchwałą Rady Gminy Raszyn Nr LX/590/14 z dnia 21 października 2014 r. przeznacza obszar nr 1 objęty do sporządzenia planu jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, w tym usług publicznych (…) (M3) oraz obszar nr 2 jako tereny usług, produkcji, składów i magazynów (UP1) i projektowanej drogi lokalnej (L).

 

4.1.2.3.

 

Symbol terenu
i kierunki rozwoju

M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, w tym usług  publicznych, poza wsiami Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenu

-       zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej;

-       w zorganizowanych osiedlach mieszkaniowych zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolno stojącej, bliźniaczej lub szeregowej;

-       zieleń ogólnodostępna z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, placami zabaw, zielenią izolacyjną, stawy, oczka wodne;

-       garaże, wiaty, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury, urządzenia budowlane;

-       drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, ścieżki rowerowe;

-       wbudowane usługi towarzyszące – usługi z wykorzystaniem urządzeń służących działalności, której celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności, które nie wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi, a w szczególności: usługi handlu detalicznego, działalności biurowej, oświaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, apteki, usługi opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, turystyki, wynajmu, działalności weterynaryjnej, drobnych usług rzemieślniczych takie jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku;

-       usługi komercyjne lub publiczne w oddzielnych budynkach, w szczególności: usługi handlu detalicznego, obiekty administracyjno-biurowe, banki, poczta, usługi telekomunikacji, usługi oświaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, hoteli i gastronomii, turystyki, działalności weterynaryjnej, drobne usługi rzemieślnicze takie jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi napraw sprzętu codziennego użytku itp.;

-       w zorganizowanych osiedlach mieszkaniowych obowiązek lokalizacji usług oświaty według, dostosowanych do chłonności terenów, wskaźników dotyczących usług określonych w Studium;

Dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenu

-       urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki, potrzeb lokalnych lub ponadlokalnych;

-       dopuszczenie zachowania terenów rolnych i zabudowy zagrodowej;

-       usługi inne, w szczególności: usługi handlu hurtowego, obsługi technicznej pojazdów, napraw pojazdów mechanicznych (z wyłączeniem stacji paliw, a także obiektów wymagających bazy pojazdów transportu towarowego);

 

(…)

Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

-       zakaz lokowania nowej zabudowy zagrodowej;

-       zakaz przeznaczania terenu pod składowiska opału i odpadów, złomowiska, handel paliwami i gazem płynnym;

-       zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponad lokalnych systemów inżynieryjnych;

-       zakaz degradacji środowiska mieszkaniowego poprzez lokalizacje usług konfliktowych w stosunku do sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej, a zwłaszcza zakaz lokalizacji usług stwarzających zagrożenia dla zdrowia ludzi;

-       na terenach z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej kwalifikacja terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

-       na terenach z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i usługami kwalifikacja terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jako tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

-       warunkiem realizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych jest przebudowa lub likwidacja istniejących w obszarze urządzeń melioracyjnych w sposób zapewniający swobodny odpływ wód drenażowych i powierzchniowych z dopuszczalnym przykryciem, przebudową istniejących rowów melioracyjnych lub przeniesienia ich w linie rozgraniczające dróg, pod warunkiem zachowania drożności, jeżeli przeprowadzają wody melioracyjne z terenów sąsiednich zgodnie z warunkami technicznych określonymi przez zarządzającego;

 

(…)

4.1.2.10.

 

Symbol terenu
i kierunki rozwoju

UP1 – tereny usług, produkcji, składów i magazynów

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenu

-       usługi, nieuciążliwa produkcja w szczególności: przetwórstwo rolno-spożywcze, konfekcjonowanie, parki przemysłowe, handel hurtowy i ekspozycyjny, składy, magazyny, bazy, budownictwo, usługi handlu detalicznego, usługi transportu, obsługi technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych, stacje paliw wraz z zapleczem, obsługa komunikacji, biura, administracja, banki, pośrednictwo finansowe, centra usługowo - handlowe, usługi hotelowe, gastronomia, centra konferencyjne, centra wystawiennicze, Miejsce Obsługi Podróżnych - MOP;

-       handel paliwami i gazem płynnym, usługi dla potrzeb motoryzacji;

-       urządzenia budowlane, drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, ścieżki rowerowe;

-       w wyznaczonych obszarach usługi handlu o powierzchni sprzedaży powyżej

-       na obszarach udokumentowanych złóż kopalin również zagospodarowanie związane z wydobyciem kopalin, w tym w szczególności obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem zakładów górniczych;

Dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenu

-       urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki, potrzeb lokalnych lub ponadlokalnych;

-       wbudowana funkcja mieszkaniowa;

-       dopuszczenie zachowania terenów rolnych i zabudowy zagrodowej;

 

(…)

Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

-       zakaz realizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko poza terenem do którego prowadzący działalność posiada prawo dysponowania;

-       zakaz lokowania zakładów produkcji przemysłu chemicznego;

-       nakaz tworzenia stref buforowych (w szczególności jako zieleń urządzona lub zabudowa bez funkcji produkcji) oddzielających od bezpośrednio sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej. Plan miejscowy winien określać potrzebę utworzenia strefy buforowej, jej szerokość i sposób zagospodarowania,

-       realizacja  zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej wymaga zapewnienia warunków, aby zakład był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający tym awariom z wykluczeniem niekorzystnych skutków dla ludzi oraz środowiska;

-       prowadzona na terenie działalność nie może stanowić zagrożenia dla startujących i lądujących statków powietrznych;

-       warunkiem realizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych jest przebudowa lub likwidacja istniejących w obszarze urządzeń melioracyjnych w sposób zapewniający swobodny odpływ wód drenażowych i powierzchniowych z dopuszczalnym przykryciem, przebudową istniejących rowów melioracyjnych lub przeniesienia ich w linie rozgraniczające dróg, pod warunkiem zachowania drożności, jeżeli przeprowadzają wody melioracyjne z terenów sąsiednich zgodnie z warunkami technicznych określonymi przez zarządzającego;

-       na zarejestrowanych terenach i obszarach górniczych ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa geologicznego i górniczego;

 

(…)

 

2.      Obszar nr 2 wyznaczony do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn pod zainwestowanie położony jest na terenach, dla których uzyskano poprzednie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze. Zgody te uzyskano do Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn, przyjętego Uchwałą Nr 23/94 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 listopada 1994r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 24 poz. 821 z dnia 5 grudnia 1994 r.) oraz do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Janki, Falenty, wsi Wypędy, Puchały w dwóch etapach - Etap I (wieś Wypędy)”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/623/04 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 316, poz. 10404 z dnia 24 grudnia 2004 r.).

Dla obszaru nr 1 nie uzyskano zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze

 

VI. ZASADNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZANIA PLANU

1.      Po przeprowadzeniu analizy dotyczącej potrzeb inwestycyjnych z zakresu funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (obszar nr 1) oraz funkcji usług i produkcji (obszar nr 2), uwarunkowań stanu istniejącego i uwarunkowań i kierunków rozwoju terenów usług, produkcji, składów magazynów określonych w Studium - rysunek nr I, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zasadne.

2.      Przystąpienie do sporządzenia planu ma na celu ustalenia przeznaczenia terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów jego zagospodarowania i zabudowy, ustalenia parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania.                                                                                  

VII. NIEZBĘDNY ZAKRES PRAC PLANISTYCZNYCH

Obszar opracowania

Zgodnie z opisem w pkt. I analizy

Zakres merytoryczny

Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosownych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektu planu, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz odpowiednio do zakresu planu z uwzględnieniem stosownych zapisów z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778).

Zakres prac

Odpowiednio do zakresu planu należy sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko i prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Materiały geodezyjne:

Odpowiednio do treści ww. planu zagospodarowania przestrzennego zostanie sporządzony rysunek planu. Rysunek planu zostanie sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiącej urzędową kopię sekcji map zasadniczych.

 

 

 

Załączniki

uchwała o przystąpieniu - Wypędy IV (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2016-09-20 12:27:05
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2016-09-20 12:27:11
Ostatnia zmiana:2016-09-20 12:27:25
Ilość wyświetleń:1561

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij