Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXV/240/2016 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Kmicica

Uchwała Nr  XXV/240/2016

Rady Gminy Raszyn

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Kmicica

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) na wniosek Wójta Gminy Raszyn, po stwierdzeniu wykonania zadań i czynności poprzedzających podjęcie uchwały, określonych w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.       Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Kmicica, obejmującego obszar planu w obrębie Dawidy Bankowe, którego granice wyznaczają:

1) od północy – północne granice działek nr ew.: 20/83, 20/82, 20/81, 20/80, 20/79, 20/78, dalej północna i wschodnia granica działki nr ew. 20/77, a następnie północne granice działek  nr ew.: 20/36 i 20/73;

2) od wschodu - wschodnie granice działek nr ew.: 20/73 i 20/74;

3) od południa - południowe granice działek nr ew.: 20/74, 20/75, 20/76, 20/37, 20/38, dalej zachodnie granice działek nr ew.: 20/41 i 20/38, a następnie południowe granice działek nr ew.: 20/36 i 20/33;

4) od zachodu – zachodnie granice działek nr ew.: 20/33 i 20/83.

 

2.   Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1, oznaczone są następującymi  literami: A - B - C - D - E - F - G - H - A na załączniku graficznym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.  Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Kmicica i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 2.

 

Sporządzenie planu zostanie wykonane w skali 1:1000.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

                                                                                              do uchwały Nr XXV/240/2016

                                                                                              Rady Gminy Raszyn

                                                                                              z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ANALIZA

dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Kmicica i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn

I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ

1.      Analizą objęto teren położony we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:

 

1) od północy – północne granice działek nr ew.: 20/83, 20/82, 20/81, 20/80, 20/79, 20/78, dalej północna i wschodnia granica działki nr ew. 20/77, a następnie północne granice działek  nr ew.: 20/36 i 20/73;

2) od wschodu - wschodnie granice działek nr ew.: 20/73 i 20/74;

3) od południa - południowe granice działek nr ew.: 20/74, 20/75, 20/76, 20/37, 20/38 dalej zachodnie granice działek nr ew.: 20/41 i 20/38, a następnie południowe granice działek nr ew. 20/36 i 20/33;

4) od zachodu – zachodnie granice działek nr ew.: 20/33 i 20/83.

 

II. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Analizowany teren stanowią zarówno niezabudowane jak i zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej i bliźniaczej działki położone we wsi Dawidy Bankowe przy ul. Kmicica. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 5000 m2.

III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH

Obszar wyznaczony do sporządzenia planu na podstawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy – obszar I” zatwierdzonego Uchwałą Nr LIX/984/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 października 2005r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 266, poz. 8713 z dnia 6 grudnia 2005 r.), zmienioną Uchwałą Nr XII/175/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 września 2007r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 241, poz. 6976 z dnia 25 listopada 2007 r.), zmienioną Uchwałą Nr XLI/451/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2013r. (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 10595 z dnia 23 października 2013 r.) w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy – obszar I - rejon rzeki Raszynki znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zielenią parkową oznaczonym symbolem MN/ZP.

 

IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

 

      Stwierdzono potrzebę rozpoczęcia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2016 r. poz. 778) ze względu na możliwość dopuszczenia na przedmiotowych działkach budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w formie zabudowy szeregowej.

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

1.      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn, uchwalone Uchwałą Rady Gminy Raszyn Nr LX/590/14 z dnia 21 października 2014 r. przeznacza obszar objęty do sporządzenia planu jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą funkcją usługową (M4).

 

4.1.2.4.

 

Symbol terenu
i kierunki rozwoju

M4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą funkcją usługową

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenu

-       zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej;

-       w zorganizowanych osiedlach mieszkaniowych zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolno stojącej, bliźniaczej lub szeregowej;

-       zieleń ogólnodostępna z urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi, placami zabaw, zielenią izolacyjną, stawy, oczka wodne;

-       garaże, wiaty, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury, urządzenia budowlane;

-       drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, ścieżki rowerowe;

-       wbudowane usługi towarzyszące – usługi z wykorzystaniem urządzeń służących działalności, której celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności, które nie wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi, a w szczególności: usługi handlu detalicznego, działalności biurowej, oświaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, apteki, usługi opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, turystyki, wynajmu, działalności weterynaryjnej, drobnych usług rzemieślniczych takie jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku;

Dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenu

-       urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki  potrzeb lokalnych lub ponadlokalnych;

-       dopuszczenie zachowania terenów rolnych i zabudowy zagrodowej;

 

(…)

Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

-       zakaz lokowania nowej zabudowy zagrodowej;

-       zakaz przeznaczania terenu pod składowiska opału i odpadów, złomowiska, handel paliwami i gazem płynnym, usług dla potrzeb motoryzacji;

-       zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponad lokalnych systemów inżynieryjnych;

-       zakaz degradacji środowiska mieszkaniowego poprzez lokalizacje usług konfliktowych w stosunku do sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej, a zwłaszcza zakaz lokalizacji usług stwarzających zagrożenia dla zdrowia ludzi;

-       kwalifikacja terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

-       warunkiem realizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych jest przebudowa lub likwidacja istniejących w obszarze urządzeń melioracyjnych w sposób zapewniający swobodny odpływ wód drenażowych i powierzchniowych z dopuszczalnym przykryciem, przebudową istniejących rowów melioracyjnych lub przeniesienia ich w linie rozgraniczające dróg, pod warunkiem zachowania drożności, jeżeli przeprowadzają wody melioracyjne z terenów sąsiednich zgodnie z warunkami technicznych określonymi przez zarządzającego;

 

2.      Teren wyznaczony do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn pod zainwestowanie położony jest na terenach, dla których uzyskano poprzednie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze. Zgody te uzyskano do Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn, przyjętego Uchwałą Nr 23/94 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 listopada 1994r. (Dz. Urz.. Woj. Warszawskiego Nr 24 poz. 821 z dnia 5 grudnia 1994 r.).

 

VI. ZASADNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZANIA PLANU

1.      Po przeprowadzeniu analizy dotyczącej potrzeb inwestycyjnych z zakresu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy szeregowej określonych w Studium - rysunek nr I, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zasadne.

2.      Przystąpienie do sporządzenia planu ma na celu ustalenia przeznaczenia terenu, oraz określenia sposobów jego zagospodarowania i zabudowy, ustalenia parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania.

 

 

 

VII. NIEZBĘDNY ZAKRES PRAC PLANISTYCZNYCH

Obszar opracowania

Zgodnie z opisem w pkt. I analizy

Zakres merytoryczny

Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosownych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektu planu, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz odpowiednio do zakresu planu z uwzględnieniem stosownych zapisów z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778).

Zakres prac

Odpowiednio do zakresu planu należy sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko i prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Materiały geodezyjne:

Odpowiednio do treści ww. planu zagospodarowania przestrzennego zostanie sporządzony rysunek planu. Rysunek planu zostanie sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiącej urzędową kopię sekcji map zasadniczych.

 

 

Załączniki

uchwała o przystąpieniu - Dawidy Bankowe - Kmicica (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2016-09-20 12:30:26
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2016-09-20 12:30:34
Ostatnia zmiana:2016-09-20 12:30:53
Ilość wyświetleń:1415

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij