Raszyn, dnia 05.12.2016 r.

 


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

 

o otrzymanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym

dotyczącym  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

        Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

                                                       z a w i a d a m i a m

że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku f-my NOWA-BUD Sp. z o.o.  dla budowy sieci wodociągowej w działkach nr ew. 75/20, 75/17, 75/9, 74/5 (stanowiących ulicę Winorośli), nr ew. 74/2 i 75/8 przy ul. Winorośli, nr ew. 221/3 (ul. 6 Sierpnia) we wsi Słomin,  został uzgodniony przez:

- Starostę Pruszkowskiego

- Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

Z uzgodnieniem można zapoznać się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Raszyn, pok. 216, w godzinach pracy urzędu, do dnia 19.12.2016 r.

 

Znak sprawy: UPP.6733.23.2016.EE