Raszyn, dnia 21.12.2016 r.

 

OŚGK.6220.16.2016.JK(52)

 

 

POSTANOWIENIE

 

Wójt Gminy Raszyn na podstawie art. 28 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01  na podstawie analizy raportu z grudnia 2016 r. o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01

 

postanawia ustalić, iż:

 

właściciele nieruchomości będących w obszarze który objęty jest izolinią stężenia dwutlenku siarki 20 µg/m3 wyznaczoną w raporcie z grudnia 2016 r. o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01 zostają uznani za strony w przedmiotowym postępowaniu.

 

UZASADNIENIE

 

Marcin Jakubczak wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Wójt Gminy Raszyn postanowieniem z dnia 26.08.2016 r. nałożył na Marcina Jakubczaka obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przy piśmie z dnia 12.12.2016 r. Teresa Bzinkowska działając w imieniu Marcina Jakubczaka przedłożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Raszyn postanowieniem z dnia 19.12.2016 r. podjął przedmiotowe postępowanie administracyjne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 6 września 2016 r. sygn. akt II SA/Łd 412/16 stwierdził, że: „...Przede wszystkim należy odwołać się do ugruntowanego już w sądownictwie administracyjnym poglądu, że aby być stroną w postępowaniu administracyjnym wystarczy, że postępowanie dotyczy interesu prawnego danego podmiotu, nie musi być nawet naruszony ten interes (tak NSA w wyroku z dnia z dnia 16 sierpnia 2012 r., sygn. akt II OSK 832/11, LEX nr 1248472). Nawet jeśli w odniesieniu do konkretnej inwestycji oddziaływanie planowego przedsięwzięcia oceniane w oparciu o normy prawa administracyjnego zamyka się na terenie planowanej inwestycji, to nie musi to oznaczać, iż planowana inwestycja nie będzie na gruncie norm prawa cywilnego źródłem immisji sąsiedzkich, których występowanie uzasadnia posiadanie interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. (m.in. WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Bd 339/13, LEX nr 1351503). Podobnie w wyroku z dnia 29 stycznia 2016 r. w prawie II OSK 1340/14 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że dla ustalenia czy dany podmiot ma interes prawny (art. 28 k.p.a.) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w związku z tym czy ma przymiot strony w tym postępowaniu, nie ma znaczenia czy oddziaływanie na jego nieruchomość będzie mieścić się w granicach dopuszczalnych norm, czy też będzie ponadnormatywne, lecz wystarczy, że nieruchomość znajduje się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji (LEX nr 2034060)....

 

Wójt Gminy Raszyn uznał, że wyznacznikiem oddziaływania na podstawie którego należy określić strony jest izolinia stężenia dwutlenku siarki 20 µg/m3 w raporcie z grudnia 2016 r. o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01.

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01 jest dostępny na stronie internetowej „Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Raszyn” w zakładce: Informacje o środowisku i jego ochronie » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Ze względu na powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

Załączniki:

1. Mapy z znaczonym zasiągiem odpowiadającym izolinii stężenia dwutlenku siarki 20 µg/m3  2 egz. (format A3).

 

 

Otrzymują:

1.      Teresa Bzinkowska.

2.      Inne strony postępowania.

3.      a/a.