Raszyn, dnia 21.12.2016 r.

 

OŚGK.6220.16.2016.JK(54)

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie  art.  33  ust. 1  w  związku  z  art.  79  ust. 1  ustawy  z  dnia 3  października 2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje o:

1.   Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01.

2.   Postępowanie prowadzone jest na wniosek Marcina Jakubczaka.

3.   Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Raszyn.

4.   Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

5.  Możliwości  zapoznania  się  z  dokumentacją  sprawy,  która  jest  wyłożona  do  wglądu                 w  Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn                             ul. Szkolna 2a, pok. nr 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

6. Możliwości składania uwag i wniosków pisemnie oraz w formie elektronicznej na adres ratusz@raszyn.pl - w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

7.  Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko,  imię  albo  nazwę  i  adres  wnioskodawcy oraz nazwę przedsięwzięcia do którego się odnoszą i znak sprawy - OŚGK.6220.16.2016.JK.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji – 1 egzemplarz.