Raszyn, dnia 21.12.2016 r.

 

OŚGK.6220.16.2016.JK(55)

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn

- postanowieniem Wójta Gminy Raszyn z dnia 19.12.2016 r., którym podjęte zostało postępowanie administracyjne,

- wnioskiem Wójta Gminy Raszyn z dnia 19.12.2016 r., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o wydanie opinii dla przedsięwzięcia,

- wnioskiem Wójta Gminy Raszyn z dnia 19.12.2016 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,

- raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – dostępny w na stronie internetowej bip.raszyn.pl w zakładce: Informacje o środowisku i jego ochronie » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

- postanowieniem Wójta Gminy Raszyn z dnia 21.12.2016 r. o ustaleniu stron postępowania - dostępne w na stronie internetowej bip.raszyn.pl w zakładce: Informacje o środowisku i jego ochronie » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

W terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

 

Stosownie do art. 36 kpa informuję, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność przestrzegania procedur określonych przepisami ww. ustawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne nie może być zakończone w ustawowo przewidzianym terminie. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 10.05.2017 r.

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji – 1 egzemplarz.