OŚGK.6220.35.2016.JK(15)

Raszyn, dnia 30 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, że w dniu 30.12.2016 r. wydał decyzję nr 538/2016 znak: OŚGK.6220.35.2016.JK(14) odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Falenty, gm. Raszyn ze względu na fakt iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Informację opublikowano poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,
  • umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 2 egzemplarze.