Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/17
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 20 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
 o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2017” przyjętego Uchwałą nr XXX/294/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2016r. oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2017” przyjętego Uchwałą nr XXX/293/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2016r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 11/2017 Wójta Gminy Raszyn z dnia 12 stycznia 2017 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2017

Organizacje składające oferty

I

Zad. nr 1

Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie

81.000,00 zł

Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub ARKA

Zad nr 2

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn - zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna

10.000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana w Raszynie

Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.