Raszyn, dnia 26.01.2017 r.

OŚGK.6220.16.2016.JK(82)

WEZWANIE

Działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.)

wzywam

Teresę Bzinkowską do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko tzn. do:
1. Przedłożenia odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18.01.2017 r., znak: WOOŚ-I.4242.488.2016.SM.
2. Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w formacie pdf z możliwością zaznaczania tekstu (również w 3 egz.).

Braki należy usunąć w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania lub określić inny termin złożenia uzupełnienia.

UZASADNIENIE

Marcin Jakubczak wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01.
Wójt Gminy Raszyn postanowieniem z dnia 26.08.2016 r. nałożył na Marcina Jakubczaka obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Przy piśmie z dnia 12.12.2016 r. Teresa Bzinkowska działając w imieniu Marcina Jakubczaka przedłożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wnioskiem z dnia 19.12.2016 r. Wójt Gminy Raszyn wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o wydanie opinii dla przedsięwzięcia.
Wnioskiem z dnia 19.12.2016 r. Wójt Gminy Raszyn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwaniem z dnia 18.01.2017 r., znak: WOOŚ-I.4242.488.2016.SM zobowiązał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu.

Załączniki:
1. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18.01.2017 r., znak: WOOŚ-I.4242.488.2016.SM.

Otrzymują:
1. Teresa Bzinkowska.
2. a/a.