Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR XXXI/297/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - Obszar III

UCHWAŁA NR XXXI/297/2017

Rady Gminy Raszyn

z dnia 26 stycznia 2017 r.

 

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar III

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.[1]), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.[2]) oraz uchwały Nr XXII/211/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar III, stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn przyjętego uchwałą Nr LX/590/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2014 r. Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Zakres regulacji planu

 

§ 1.

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar III, zwany dalej w treści niniejszej uchwały planem.

 

2.      Granice obszaru wyznacza się na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Granice te wyznaczają:

1)      od północy – od osi istniejącej ul. Zdrojowej, północne granice działek nr ew.: 83/1, 83/3, 83/4, 88/10 i 88/8;

 

2)      od wschodu – wschodnie granice działek nr ew.: 88/8, 155/7 i 155/6 do osi istniejącej ul. Sokołowskiej;

 

3)      od południa – oś istniejącej ul. Sokołowskiej;

 

4)      od zachodu – oś istniejącej ul. Zdrojowej.

 

§ 2.

Załącznikami do niniejszej uchwały i jej integralnymi częściami, są:

1)      rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

 

2)      rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

 

3)      rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

1.     Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego planem.

 

2.     Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)      granice obszaru objętego planem;

 

2)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

 

3)      zwymiarowane wzajemne odległości elementów zagospodarowania;

 

4)      nieprzekraczalne linie zabudowy;

 

5)      przeznaczenie terenów oznaczone symbolem literowym i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów lub tylko symbolem literowym.

 

3.     Wskazuje się, oznaczone na rysunku planu elementy informacyjne planu określone na podstawie przepisów odrębnych: obszar udokumentowanego złoża kopalin.

 

4.     Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

 

§ 4.

1.     W planie określa się:

1)      przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

 

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

 

3)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

 

4)      zasady kształtowania krajobrazu;

 

5)      zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

 

6)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

 

7)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

 

8)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

 

9)      sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

 

10)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy;

 

11)  granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

 

12)  granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

 

13)  sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;

 

14)  minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

 

2.     Nie określa się, ponieważ nie występują w obszarze planu:

1)      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;

 

2)      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

 

3)      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

 

§ 5.

1.     Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu lub ustaloną linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od linii rozgraniczającej drogi, od innych obiektów lub granic działki, która może być przekroczona, o ile ustalenia szczegółowe planu tak stanowią i na warunkach ustalonych w planie, bez uwzględniania: balkonów, werand, tarasów na kolumnach, okapów i nadwieszeń wysuniętych poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 m oraz elementów wejść do budynków (schodów zewnętrznych, ramp) wysuniętych poza obrys budynku nie więcej niż 2 m;

 

2)     powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana, nieutwardzona - wyrażoną jako procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej. W szczególności za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się: zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych;

 

3)     powierzchni użytkowej liczonej dla potrzeb określenia liczby miejsc do parkowania – należy przez to rozumieć powierzchnie pomieszczeń, na wszystkich kondygnacjach, służących do zaspokojenia potrzeb związanych bezpośrednio z przeznaczeniem całego budynku lub jego części;

 

4)     przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć: rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone, jako jedyne lub przeważające na działce budowlanej, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu podstawowym lub powierzchnia tego przeznaczenia nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej;

 

5)     przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu dopuszczalnym nie może być większa niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie większa niż 40% powierzchni działki budowlanej;

 

6)     przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć ustalone w planie kategorie przeznaczenia terenu, w tym mieszczące się w danym przeznaczeniu funkcje obiektu, uzupełniające i wzbogacające przeznaczenie podstawowe w zakresie określonym w ustaleniach szczegółowych dla terenów;

 

7)      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Raszyn dotyczącą zagospodarowania obszaru w granicach określonych w § 1, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

 

8)      usługach – należy przez to rozumieć usługi z wykorzystaniem urządzeń służących działalności, której celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności, a które nie wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi, a w szczególności: usługi handlu detalicznego, działalności biurowej, administracji, obsługi finansowej, kultury, rozrywki, turystyki, sportu, rekreacji, gastronomii, zdrowia, nauki, opieki społecznej i socjalnej, oświaty, projektowania i pracy twórczej, usługi rzemieślnicze, w szczególności: usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku z wyłączeniem lokowania stacji paliw;

 

9)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

2.     Inne pojęcia i definicje wymienione w planie należy rozumieć zgodnie z treścią stosownych przepisów odrębnych.

 

 

 

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów objętych planem

§ 6.

1.     Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem literowym zgodnie z rysunkiem planu:

1)      teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – oznaczony na rysunku planu symbolem U/P;

 

2)      tereny dróg publicznych klasy ekspresowej – oznaczone na rysunku planu symbolem KD-S;

 

3)      teren drogi publicznej klasy lokalnej – oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L;

 

4)      teren drogi publicznej klasy dojazdowej – oznaczony na rysunku planu symbolem KD-D.

 

2.     Ustala się, że tereny: dróg publicznych klasy ekspresowej KD-S, drogi publicznej klasy lokalnej KD-L oraz drogi publicznej klasy dojazdowej KD-D przeznaczone są do realizacji celów publicznych.

 

3.     Określa się linie rozgraniczające terenów: drogi publicznej klasy lokalnej KD-L oraz drogi publicznej klasy dojazdowej KD-D jako granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

 

4.     Określa się linie rozgraniczające terenów dróg publicznych klasy ekspresowej KD-S jako granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

 

 

Rozdział 3

Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
§ 7.

Dla terenu zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonego na rysunku planu symbolem U/P ustala się:

1)      przeznaczenie terenu:

a)        przeznaczenie podstawowe: usługi (z wyjątkiem szpitali, domów opieki społecznej oraz usług związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży), zakłady produkcyjne, składy, magazyny,

b)        przeznaczenie uzupełniające: urządzenia budowlane, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna,

c)         przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne;

 

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu:

a)        utrzymanie skali i struktury zainwestowania w dostosowaniu do krajobrazu terenów okolicznych,

b)        harmonijne kształtowanie nowej architektury, z uwzględnieniem formy i skali obiektów, kolorystyki oraz materiałów budowlanych zgodnie z ustaleniami planu;

 

3)      zasady ochrony środowiska i przyrody:

a)        zakazuje się przekraczania standardów jakości środowiska, w tym standardów jakości powietrza, poza granicami działki, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny,

b)        na terenach położonych w zasięgu potencjalnego oddziaływania komunikacji kołowej: ustala się zasadę ograniczania emisji hałasu, poprzez stosowanie w budynkach zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,

c)         zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć, które zgodnie z przepisami odrębnymi, zostały zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, w tym także w zakresie łączności publicznej,

d)        zakazuje się lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska oraz zakaz składowania i magazynowania substancji niebezpiecznych,

e)        zakazuje się odprowadzania do gleby i wód ścieków oraz odprowadzania wód opadowych i wód roztopowych oraz wód drenażowych i odwodnieniowych do kanalizacji sanitarnej;

 

4)      zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a)        ustala się:

-     minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 20% powierzchni działki budowlanej,

-     minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej na 0,01,

-     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej na 1,8,

b)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy 20 m, w tym:

-     dla budynków usługowych, produkcyjnych i magazynowych 20 m,

-     dla budynków gospodarczych i garaży 8 m,

c)         ustala się dachy płaskie do 10o oraz dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 10 do 25o, dopuszcza się stosowanie niestandardowych rozwiązań takich jak kopuły, powierzchnie sferyczne i nierozwijalne,

d)        na działce budowlanej ustala się urządzenie miejsc do parkowania, sytuowanych na terenie lub w garażu, w ilości co najmniej:

-     3 miejsca do parkowania/100 m2 powierzchni użytkowej usług, nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na lokal usługowy i co najmniej 3 miejsca do parkowania na sklep,

-     5 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej magazynów,

-     20 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych,

e)        dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nakazuje się zapewnić co najmniej:

-     1 stanowisko – jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi 6-15,

-     2 stanowiska – jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi 16-40,

-     3 stanowiska – jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 40,

f)           minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych
2000 m2;

 

5)      sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości:

a)        nakazuje się sytuowanie nowej zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b)        dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy tej granicy;

 

6)      kolorystyka obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów:

a)        nakazuje się utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji budynków na działce budowlanej: nakazuje się stosowanie odcieni elewacji spośród kolorów: białego, szarego, beżowego, kremowego, żółtego, brązowego oraz dachów spośród kolorów: grafitowego, brązowego, i czerwonego; dopuszcza się stosowanie odcieni elewacji spoza wyznaczonych kolorów i przedziałów wyłącznie na fragmentach ścian budynku nie przekraczających 10% powierzchni danej elewacji,

b)        ustalenia lit. a nie dotyczą materiałów elewacyjnych i pokryć dachowych w kolorach dla nich naturalnych, w szczególności aluminium, miedzi, stali nierdzewnej, szkła, drewna, betonu, ceramiki, kamienia;

 

7)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a)        ustala się:

-      minimalną powierzchnię działki na 2000 m2,

-      minimalną szerokość frontu działki na 12 m,

-      kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego w zakresie 60o-120o,

b)        zasady ustalone w lit. a nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne,

c)         nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

 

8)      szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu w tym zakaz zabudowy:

a)        w zakresie wysokości obiektów budowlanych obowiązują przepisy odrębne z zakresu prawa lotniczego,

b)        teren położony w całości na obszarze udokumentowanego złoża kopalin – obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu prawa geologicznego i górniczego;

 

9)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

ustala się bezpośrednią obsługę komunikacyjną od dróg publicznych: KD-L
i 1KD-S (ul. Zdrojowa), KD-D (ul. Żwirowa) oraz drogi KL poza obszarem planu;

 

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

a)        w zakresie zaopatrzenia w wodę:

zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, o średnicy nie mniejszej niż 100 mm,

b)        w zakresie odprowadzenia ścieków:

-            odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji rozdzielczej (oczyszczalnia ścieków poza obszarem planu – w Falentach) o średnicy nie mniejszej niż 110 mm – zgodnie z  przepisami odrębnymi,

-            dopuszcza się odprowadzenia ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Falentach (poza obszarem planu),

-            dopuszcza się sytuowanie lokalnych urządzeń zbiornikowo tłocznych (pompowni),

c)         w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych i odwodnieniowych:

-            ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, z zastosowaniem zbiorników retencyjnych lub innych form zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania, docelowo zmniejszających jednorazowy spływ wody, na teren nieutwardzony (do ziemi) w granicach działki budowlanej, poprzez wywóz do punktu zlewnego lub bezpośrednio do sieci kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu,

-            zakazuje się odprowadzania wód opadowych, roztopowych, drenażowych i odwodnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz na pasy drogowe,

-            ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg poprzez spływ powierzchniowy i urządzenia infiltracyjne (rowy infiltracyjne, rowy retencyjno-infiltracyjne, rowy odwadniające), drenaż lub deszczowe studnie chłonne, lub do sieci kanalizacji deszczowej,

d)        w zakresie zasilania w energię elektryczną:

-            zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, kablowej lub napowietrznej z istniejących stacji transformatorowych w obszarze planu lub poza obszarem planu,

-            przyłączanie obiektów do sieci elektroenergetycznej, jej rozbudowa oraz przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych, odbywać się będą według zasad określonych w przepisach odrębnych,

-            dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną przy pomocy urządzeń wytwarzających energię ze źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię promieniowania słonecznego, aerotermalną lub geotermalną, o mocy nie przekraczającej 100 kW,

e)        w zakresie zasilania w gaz przewodowy – zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej przewodami o średnicy co najmniej 32 mm, zgodnie z przepisami odrębnymi,

f)           w zakresie zaopatrzenia w ciepło – zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych źródeł wykorzystujących w szczególności paliwa czyste, w tym stałe, których stosowanie jest zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska,

g)        w zakresie zaopatrzenia w łącza telekomunikacyjne – obsługa w zakresie telekomunikacji z wykorzystaniem istniejącej sieci telekomunikacji przewodowej (poprzez jej sukcesywną rozbudowę w miarę potrzeb) i bezprzewodowej,

h)         w zakresie gospodarki odpadami – ustala się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenu:

do czasu realizacji przeznaczenia ustalonego planem dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu, z dopuszczeniem remontów i przebudowy obiektów istniejących;

 

12)  stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty,
o której mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy:

określa się stawkę procentową w wysokości 1%.

 

Rozdział 4

Ustalenia dla terenów dróg publicznych

§ 8.

Dla terenów dróg publicznych klasy ekspresowej oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KD-S i 2KD-S ustala się:

1)      przeznaczenie terenu:

a)        przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy ekspresowej,

b)        przeznaczenie uzupełniające: chodniki, drogi rowerowe, zieleń urządzona,

c)         przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna;

 

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu, ochrony środowiska i przyrody, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)        szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:

-            dla drogi 1KD-S – 7,5 m oraz narożne ścięcia zgodnie z rysunkiem planu,

-            dla drogi 2KD-S – od 13,5 m do 23 m oraz narożne ścięcia zgodnie z rysunkiem planu,

b)        przekrój co najmniej 1x2 – jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu,

c)         minimalna szerokość pasa ruchu – według parametrów dla dróg ekspresowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

d)        dopuszcza się realizację drogi dla rowerów,

e)        dopuszcza się budowę, roboty budowlane (remont) istniejących budowli drogowych;

 

3)      szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a)        zakazuje się realizacji obiektów nie związanych: z drogą, infrastrukturą techniczną (w tym ponadlokalną i lokalną) i z komunikacją pieszą i rowerową, dopuszczając wyłącznie obiekty niezbędne na czas budowy,

b)        tereny położone w całości na obszarze udokumentowanego złoża kopalin – obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu prawa geologicznego i górniczego;

 

4)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a)        dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz realizację nowej infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu oraz zgodny z przepisami odrębnymi,

b)        ustala się odprowadzanie wód z pasa drogowego w szczególności przy zastosowaniu urządzeń do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego, z dopuszczeniem zastosowania indywidualnych rozwiązań urządzeń odwadniających, a w razie konieczności również urządzeń zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniami spływającymi z dróg;

 

5)      stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:

określa się stawkę procentową w wysokości 1%.

 

§ 9.

Dla terenu drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-L ustala się:

1)      przeznaczenie terenu:

a)        przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej,

b)        przeznaczenie uzupełniające: parkingi, chodniki, drogi rowerowe, zieleń urządzona,

c)         przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna;

 

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu, ochrony środowiska i przyrody, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)        szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu – od 7 m do 7,5 m oraz narożne ścięcia zgodnie z rysunkiem planu,

b)        przekrój 1x2 – jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu,

c)         minimalna szerokość pasa ruchu – według parametrów dla dróg lokalnych zgodnie z przepisami odrębnymi,

d)        dopuszcza się realizację drogi dla rowerów,

e)        dopuszcza się budowę, roboty budowlane (remont) istniejących budowli drogowych;

 

3)      szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a)        zakazuje się realizacji obiektów nie związanych: z drogą, infrastrukturą techniczną (w tym ponadlokalną i lokalną) i z komunikacją pieszą i rowerową, dopuszczając wyłącznie obiekty niezbędne na czas budowy,

b)        teren położony w całości na obszarze udokumentowanego złoża kopalin – obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu prawa geologicznego i górniczego;

 

4)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a)        dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz realizację nowej infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu oraz zgodny z przepisami odrębnymi,

b)        ustala się odprowadzanie wód z pasa drogowego w szczególności przy zastosowaniu urządzeń do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego, z dopuszczeniem zastosowania indywidualnych rozwiązań urządzeń odwadniających, a w razie konieczności również urządzeń zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniami spływającymi z dróg;

 

5)      stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:

określa się stawkę procentową w wysokości 1%.

 

§ 10.

Dla terenu drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-D ustala się:

1)      przeznaczenie terenu:

a)        przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej,

b)        przeznaczenie uzupełniające: parkingi, chodniki, zieleń urządzona,

c)         przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna;

 

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu, ochrony środowiska i przyrody, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)        szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu – od 1,5 m do 17 m oraz narożne ścięcia zgodnie z rysunkiem planu,

b)        przekrój 1x2 – jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu,

c)         minimalna szerokość pasa ruchu – według parametrów dla dróg dojazdowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

d)        dopuszcza się budowę, roboty budowlane (remont) istniejących budowli drogowych;

 

3)      szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a)        zakazuje się realizacji obiektów nie związanych: z drogą, infrastrukturą techniczną (w tym ponadlokalną i lokalną) i z komunikacją pieszą i rowerową, dopuszczając wyłącznie obiekty niezbędne na czas budowy,

b)        teren położony w całości na obszarze udokumentowanego złoża kopalin – obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu prawa geologicznego i górniczego;

 

4)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a)        dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz realizację nowej infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu oraz zgodny z przepisami odrębnymi,

b)        ustala się odprowadzanie wód z pasa drogowego w szczególności przy zastosowaniu urządzeń do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego, z dopuszczeniem zastosowania indywidualnych rozwiązań urządzeń odwadniających, a w razie konieczności również urządzeń zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniami spływającymi z dróg;

 

5)      stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:

określa się stawkę procentową w wysokości 1%.

 

 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 11.

Z dniem wejścia w życie niniejszego planu, na obszarze planu tracą moc obowiązującą ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Janki, Falenty, wsi Wypędy, Puchały w dwóch etapach – etap I (wieś Wypędy) uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/623/04 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 21 października 2004 r. Nr 316, poz. 10404, zmienionego uchwałą Nr XII/176/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Janki, Falenty, wsi Wypędy, Puchały w dwóch etapach – etap I (wieś Wypędy)” uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/623/04 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2004 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2007 r., Nr 241, poz. 6977.

 

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 13.

1.     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 [1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 904, 961, 1250, 1579

Załączniki

mpzp - do uchwalenia XXXI-297-17 (155kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal2 XXXI-297-17 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal3_XXXI-297-17 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uch_XXXI-297-2017_zal1_mpzp_Wypedy_obszar_III (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2017-02-06 15:50:50
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2017-02-06 15:51:27
Ostatnia zmiana:2017-02-06 15:51:38
Ilość wyświetleń:1331
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij