Raszyn, dnia 14.02.2017 r.

OŚGK.6220.16.2016.JK(102)

Teresa Bzinkowska
ul. Bodycha 61
05-816 Opacz Kolonia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.02.2017 r. w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01 informuję, że w zakresie przedłużenia wyznaczonego terminu na uzupełnienie dokumentacji do dnia 1.03.2017 r. wniosek został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Odnośnie poszczególnych punktów zawartych we wniosku informuję, że:

Ad pkt 1)
Opinia sanitarna z dnia 20.01.2017 r. jest dostępna na stronie internetowej bip.raszyn.pl w zakładce: Informacje o środowisku i jego ochronie » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ad pkt 2)
W załączeniu przesyłam pisma które wpłynęły od mieszkańców w przedmiotowym postępowaniu – 16 egz. Nie załączono 3-ch pism które zostały przesłane przy wezwaniu z dnia 31.01.2017 r.

Kopie wcześniejszych pism mieszkańców uzyskał Marcin Jakubczak, który sukcesywnie występował o ich udostępnienie.

Pismo Wójta Gminy Raszyn z dnia 31.01.2017 r. odnoszące się do wniosków stron postępowania jest dostępne na stronie internetowej bip.raszyn.pl w zakładce: Informacje o środowisku i jego ochronie » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przyszłości pisma będą umieszczane na ww. stronie internetowej w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Ad pkt 3)
O dokonanie oceny w trybie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz 672 ze zm.) określającej rodzaj terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wm. pismem z dnia 6.02.2017 r. wystąpił do Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego wm.

Po otrzymaniu oceny zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej bip.raszyn.pl w zakładce: Informacje o środowisku i jego ochronie » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ad pkt 4)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest dokumentem, który jest brany pod uwagę w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokumentem który jest brany pod uwagę to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a konkretnie badana jest zgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren na którym planowane jest do realizacji przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.): „Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących oraz dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.”

Ad pkt 5)
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie obejmuje procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
1. Pisma mieszkańców – 16 egz.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.