OŚGK.6220.32.2016.JK(28)                                                      Raszyn, dnia 22 lutego 2017 r.

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)Wójt Gminy Raszyn informuje, że:

 

na wniosekKatarzyny Giersz ul. Częstochowska 38, 42-350 Koziegłowy działającej w imieniu firmy Marek Rytych Architekt Al. Niepodległości 214 m 16, 00-608 Warszawa w dniu 20.02.2017 r. została wydana decyzja nr 22/2017 Wójta Gminy Raszynznak: OŚGK.6220.32.2016.JK(26)

 

ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal z przeznaczeniem na działalność hurtową bez sprzedaży detalicznej wraz z zapleczem biurowo-administracyjnym oraz tow. infrastrukturą na działkach o nr 60/1 i 62/1 we wsi Wypędy, gm. Raszyn.

 

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowiemożna zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

 

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 1 egzemplarz.