Raszyn, dnia 7.03.2017 r.

OŚGK.6220.16.2016.JK(110)

WEZWANIE

Działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.)

wzywam

Teresę Bzinkowską do:
1. Odniesienia się do uwag i zastrzeżeń zawartych w punktach nr 1, 2, 5 i 6 pisma stron postępowania z dnia 15.02.2017 r. przy zachowaniu numeracji punktów.
2. Odniesienia się do uwag i zastrzeżeń zawartych w Koreferacie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01 z lutego 2017 r. wykonanym przez Instytut Ochrony Środowiska.

W odpowiedzi należy odnieść się do poszczególnych punktów (z zachowaniem punktacji) niniejszego wezwania.

Odpowiedź na niniejsze wezwanie należy przedłożyć w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w formacie pdf z możliwością zaznaczania tekstu (również w 3 egz.).

Odpowiedź należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

UZASADNIENIE

Marcin Jakubczak wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01.
Przy piśmie z dnia 12.12.2016 r. Teresa Bzinkowska działając w imieniu Marcina Jakubczaka przedłożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W toku prowadzonego postępowania z uwagami do przedłożonej dokumentacji wystąpiły strony postępowania. Część wniosków uznano za zasadne, w związku z tym należy zobowiązać inwestora do przedłożenia wyjaśnień oraz dokumentacji.

Zgodnie z art. 50 kpa:
„§ 1. Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.
§ 2. Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe.
§ 3. W przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba.”

Załączniki:
1. Pismo stron postępowania z dnia 15.02.2017 r. + załączniki.
2. Koreferat do Raportu o oddziaływaniu na środowisko z lutego 2017 r.

Otrzymują:
1. Teresa Bzinkowska.
2. a/a.