Raszyn, dnia 31.03.2017 r.

OŚGK.6220.16.2016.JK(119)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Dotyczy: WOOŚ-I.4242.488.2016.SM.

    W nawiązaniu do dokonanych uzgodnień w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01 w załączeniu przesyłam pismo inwestora z dnia 14.03.2017 r. w którym poinformował o wprowadzeniu następujących zmian w planowanym przedsięwzięciu:

Odnośnie emisji jaką powodować będzie kocioł grzewczy (460kW) do podgrzewania wody inwestor zdecydował że w budowanej wytwórni zostanie zastosowany mniejszy kocioł grzewczy do podgrzewania wody o mocy 255 kW.
Dodatkowo dla wyeliminowania rozprzestrzeniania się pyłu spod kół samochodów i dla polepszenia klimatu akustycznego inwestor zobowiązuje się do wykonania pełnego ogrodzenia o wysokości 2,5 - 3,0 m.

W związku z powyższym zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01.

Załączniki:
1. Pismo inwestora z dnia 14.03.2017 r.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.