Raszyn, dnia 10.05.2017 r.

OŚGK.6220.16.2016.JK(130)

WEZWANIE

    Działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.)

wzywam

    Teresę Bzinkowską do uzupełnienia dokumentacji tzn. do:

  1. Przedłożenia odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25.04.2017 r., znak: WOOŚ-I.4242.488.2016.SM.6 z wyłączeniem pkt II.1. dotyczącego dokonania oceny w trybie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) określającej rodzaj terenów.

    Uzupełnienie dokumentacji wraz z wersją elektroniczną należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania lub określić ostateczny termin złożenia uzupełnienia.

UZASADNIENIE

    Marcin Jakubczak wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01.
    Wójt Gminy Raszyn postanowieniem z dnia 26.08.2016 r. nałożył na Marcina Jakubczaka obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
    Przy piśmie z dnia 12.12.2016 r. Teresa Bzinkowska działając w imieniu Marcina Jakubczaka przedłożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
    Wnioskiem z dnia 19.12.2016 r. Wójt Gminy Raszyn wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o wydanie opinii dla przedsięwzięcia 
    Wnioskiem z dnia 19.12.2016 r. Wójt Gminy Raszyn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. 
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwaniem z dnia 25.04.2017 r., znak: WOOŚ-I.4242.488.2016.SM.6 zobowiązał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Załączniki:

  1. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25.04.2017 r., znak: WOOŚ-I.4242.488.2016.SM.6.

Otrzymują:

  1. Teresa Bzinkowska ul. Bodycha 61, 05-816 Opacz Kolonia.
  2. a/a.