Raszyn, dnia 20.06.2017 r.

OŚGK.6220.3.2017.JK(20)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje o:

 1. Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym na działkach ew. nr 98/4, 98/5, 99/4, 99/5, 100/4, 100/5, 101/4, 101/5, 102/4 i 102/5 w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.
 2. Postępowanie prowadzone jest na wniosek spółki Goodman Poland Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.
 3. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Raszyn.
 4. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
 5. Możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pok. nr 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.
 6. Możliwości składania uwag i wniosków pisemnie oraz w formie elektronicznej na adres ratusz@raszyn.pl - w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 7. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz nazwę przedsięwzięcia do którego się odnoszą i znak sprawy - OŚGK.6220.3.2017.JK.
 8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

Informację opublikowano poprzez:

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,
 • umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 1 egzemplarz.