Raszyn, dnia 24.08.2017 r.

 

OŚGK.6220.55.2016.JK(16)

 

 

 

WEZWANIE

 

Działając na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257)

 

wzywam

 

Dariusza Dąbrowskiego Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa do przedłożenia:

1. Trzech egzemplarzy uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o analizę miejsc dostępnych dla ludności w osi głównej wiązki promieniowania poszczególnych anten sektorowych dla poszczególnych kierunków przy uwzględnieniu maksymalnego tiltu wraz z przedstawieniem graficznym.

2. Uwzględnienia i opisania budynku zlokalizowanego w odległości ok. 60 m od stacji bazowej w azymucie 309 - oznaczonego numerem 10 na rysunku nr 2.

3. Zasięgów występowania promieniowania elektromagnetycznego o wartościach nie mniejszych niż dopuszczalna 0,1Wm2, dla poszczególnych kierunków przy uwzględnieniu maksymalnego tiltu - z naniesieniem budynków.

4. Rzutu z góry zasięgów występowania promieniowania elektromagnetycznego o wartościach nie mniejszych niż dopuszczalna 0,1Wm2 przy uwzględnieniu maksymalnego tiltu.

5. Zapisu w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych z możliwością zaznaczania tekstu dokumentacji o której jest mowa w pkt 1- 4 - trzy egzemplarze.

 

Braki należy usunąć w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

UZASADNIENIE

 

Dariusz Dąbrowski Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa działając w imieniu spółki Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa wnioskiem z dnia 25.11.2016 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - "Sękocin" Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn.

Urząd Miejski w Pruszkowie pismem z dnia 7.12.2016 r. przekazał wniosek do Urzędu Gminy Raszyn.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcia polega na budowie stacji bazowej BTS (ang. Base Transceiver Station), która będzie pracować w systemach GSM900, UMTS900, LTE1800, GSM1800 oraz UMTS2100.

Głównym elementem składowym stacji bazowej są anteny sektorowe. Wysokość środka anten nad poziomem terenu ma wynosić 27 m. Anteny będą ukierunkowane na azymuty 69, 189 i 309. Na każdy azymut przypadają po dwie anteny o mocy 8515 W oraz 4389 W.

Postanowieniem ostatecznym z dnia 3.02.2017 r., znak: OŚGK.6220.55.2016.JK(4) Wójt Gminy Raszyn odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W piśmie z dnia 14.07.2017 r. zatytułowanym "zażalenie" właściciele działek nr ew. 304/36, 304/37, 304/38 i 304/39 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn poinformowali, że o wydaniu postanowienia z dnia 3.02.2017 r. odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji po raz pierwszy dowiedzieli się w dniu 12.07.2017 r. Przedmiotowe postanowienie Wójt Gminy Raszyn przekazał Wojciechowi Obłuskiemu w trybie udostępnienia informacji o środowisku. Należy więc przyjąć, za należycie uprawdopodobnione, że wiadomość o wydaniu postanowienia, podmioty występujące z pismem zatytułowanym "zażalenie" po raz pierwszy podjęły dnia 12.07.2017 roku.

Postanowieniem z dnia 24.07.2017 r. Wójt Gminy Raszyn:

1. Wznowił postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostatecznym postanowieniem Wójta Gminy Raszyn z dnia 3.02.2017 roku znak: OŚGK.6220.55.2016.JK(4) wydanym w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - "Sękocin" Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn.

2. Wstrzymał z urzędu wykonanie ostatecznego postanowienia Wójta Gminy Raszyn z dnia 3.02.2017 r., znak: OŚGK.6220.55.2016.JK(4) odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - "Sękocin" Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn.

Przy wniosku z dnia 25.11.2016 r. o wydane decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia złożono m.in. mapę ewidencyjną z dnia 20.10.2016 r. Na mapie tej odnośnie  działek nr ew. 304/36, 304/37, 304/38 i 304/39 jest naniesiony budynek gospodarczy na działce nr ew. 304/37.

Na mapie ewidencyjnej (raszyn.e-mapa.net) występują naniesienia budynków m.in. na działkach nr ew. 304/37, 304/38 i 304/39. Działki zlokalizowane są w linii osi głównej wiązki promieniowania anteny ukierunkowanej na azymut 309.

Wójt Gminy Raszyn postanowieniem z dnia 1.08.2017 r. ustalił, że właściciele nieruchomości będących w obszarze zlokalizowanym w odległości 200 m od miejsca planowanej lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - "Sękocin" Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn zostają uznani za strony w przedmiotowym postępowaniu.

Wójt Gminy Raszyn wezwaniem z dnia 1.08.2017 r. zobowiązał wnioskodawcę do przedłożeniakarty informacyjnej przedsięwzięcia uwzględniającej aktualnie istniejące budynki.

Wnioskodawca przy piśmie z dnia 10.08.2017 r. przedłożył kartę informacyjną przedsięwzięcia z dnia 8.08.2017 r. W karcie tej określone zostały inne parametry przedsięwzięcia w porównaniu z kartą informacyjną przedsięwzięcia z dnia 16.11.2016 r. załączoną do wniosku o wydanie decyzji w zakresie tiltu anten ukierunkowanych na azymut 309.

W karcie z dnia 16.11.2016 r. są podane wartości tiltu 0-6 i 0-7, a w karcie z dnia 8.08.2017 r. podano wartości tiltu 0-4.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi Jarosław Kozłowski - tel. (22) 701 79 05.

 

Otrzymują:

  1. Dariusz Dąbrowski Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa.
  2. a/a.