Raszyn, dnia 24.08.2017 r.

OŚGK.6220.55.2016.JK(17)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - "Sękocin" Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn, a w szczególności z:

- kartą informacyjną przedsięwzięcia z dnia 8.08.2017 r.,

- wezwaniem z dnia 24.08.2017 r., znak: OŚGK.6220.55.2016.JK(16).

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej bip.raszyn.pl w zakładce: Informacje o środowisku i jego ochronie > Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

W terminie 1,5 miesiąca od dnia wywieszenia obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pok. nr 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 1 egzemplarz.