Raszyn, dnia 24.08.2017 r.

OŚGK.6220.55.2016.JK(19)

WEZWANIE

Działając na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257)

wzywam

Dariusza Dąbrowskiego Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa do:

1. Odniesienia się do uwag i zastrzeżeń zawartych w punkcie nr 2 pisma Ewy Bacińskiej z dnia 22.08.2017 r. przy zachowaniu numeracji punktów.

2. Przedłożenia danych technicznych i dokumentów o których jest mowa w punkcie nr 2 pisma Ewy Bacińskiej z dnia 22.08.2017 r.

Odpowiedź na niniejsze wezwanie należy przedłożyć w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w formacie pdf z możliwością zaznaczania tekstu (również w 3 egz.).

Odpowiedź należy przedłożyć w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

UZASADNIENIE

Dariusz Dąbrowski Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa działając w imieniu spółki Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa wnioskiem z dnia 25.11.2016 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - "Sękocin" Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn.

Urząd Miejski w Pruszkowie pismem z dnia 7.12.2016 r. przekazał wniosek do Urzędu Gminy Raszyn.

W toku prowadzonego postępowania z uwagami do przedłożonej dokumentacji wystąpiła Ewa Bacińska pismem z dnia 22.08.2017 r.

Załączniki:

1. Pismo Ewy Bacińskiej z dnia 22.08.2017 r.

Otrzymują:

1.      Dariusz Dąbrowski Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa.

2.      a/a.