Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 6/18

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 4 stycznia 2018 r.OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raszyn

O wyniku konkursu ofertNa podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 2237), „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2018” przyjętego Uchwałą nr XLVI/431/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 listopada 2017 r. oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2018” przyjętego Uchwałą nr XLVI/430/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 listopada 2017 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 3/18 Wójta Gminy Raszyn z dnia 3 stycznia 2018 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:Lp.


Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania

w roku 2018


Organizacje składające oferty

I


Zad. nr 1

Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie
81.000,00 złRaszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub ARKA

Zad nr 2

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna.10.000,00 zł


Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana w Raszynie


Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.