Raszyn, dnia 9.03.2018 r.

OŚGK.6220.55.2016.JK(32)

POSTANOWIENIE

    Wójt Gminy Raszyn, na podstawie art. 84 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)

postanawia

    powołać w charakterze biegłego Jerzego Gremba biegłego sądowego o specjalizacji telekomunikacja ruchoma (systemy telefonii komórkowej), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w celu sporządzenia opinii biegłego sądowego o specjalizacji telekomunikacja ruchoma (systemy telefonii komórkowej) której celem jest ustalenie czy przedsięwzięcie polegające na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - „Sękocin” Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn jest zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - „Sękocin” Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn.

UZASADNIENIE

    Dariusz Dąbrowski Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa działając w imieniu spółki Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa wnioskiem z dnia 25.11.2016 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - „Sękocin” Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn.
    Urząd Miejski w Pruszkowie pismem z dnia 7.12.2016 r. przekazał wniosek do Urzędu Gminy Raszyn.
    W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ I instancji postanowił powołać biegłego w celu sporządzenia opinii biegłego sądowego o specjalizacji telekomunikacja ruchoma (systemy telefonii komórkowej) której celem jest ustalenie czy przedsięwzięcie polegające na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - „Sękocin” Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn jest zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - „Sękocin” Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn.
    Zgodnie z art. 84 kpa § 1. Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii. § 2. Biegły podlega wyłączeniu na zasadach i w trybie określonym w art. 24. Poza tym do biegłych stosuje się przepisy dotyczące przesłuchania świadków.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
Bezzasadna odmowa wydania ekspertyzy pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w art. 88 kpa.

Otrzymują:

  1. Dariusz Dąbrowski Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa.
  2. Strony postępowania.
  3. a/a.

Do wiadomości:

  1. Jerzy Gremba ul. Meissnera 16/4, 25-634 Kielce.