Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Uchwała Nr L/465/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2018 roku

Uchwała Nr L/465/2018

Rady Gminy Raszyn

z  dnia  8 marca 2018 r.

 

  w sprawie określenia  programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późń. zm.) oraz  art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ) Rada Gminy Raszyn uchwala co następuje:

 

§ 1

Określa   się  program  opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz  zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2018 roku,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 


 Załącznik do Uchwały nr L/465/2018

                                                                                  Rady Gminy Raszyn z dnia 8 marca2018 r.

PROGRAM

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raszyn na rok 2018

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raszyn na rok 2018 ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach gminy Raszyn jak również zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zwierząt wolno żyjących, które uległy wypadkom drogowym.

§ 2

Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Raszyn, przy pomocy którego Wójt Gminy Raszyn wykonuje zadania;

2)      Referacie – należy przez to rozumieć Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn;

3)      Schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie 142, 05-190 Nasielsk;

4)      Gabinecie – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny Krystyna Kowalczyk z siedzibą w Wągrodnie przy  ul. Słonecznej 37, 05-505 Prażmów;

5)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840);

6)      Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2018 r.

§ 3

  1. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Raszyn.
  2. Realizatorami Programu są:

a)      Wójt Gminy Raszyn za pośrednictwem Referatu,

b)      Schronisko,

c)      Gabinet,

d)      organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy                z organami gminy.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PROGRAMU

§ 4

  1. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn.
  2. Zadania Programu to:

a) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsc w Schronisku,

b)      opieka nad kotami wolno żyjacymi, w tym ich dokarmianie,

c)      obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach,

d)      poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

e)      usypianie ślepych miotów,

f)        wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

g)      zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

h)      elektroniczne znakowanie (czipowanie) odłowionych psów.

 

ROZDZIAŁ III

REALIZACJA PROGRAMU

§ 5

Sposoby realizacji celów programu

1.                 Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

2.                 Realizacja programu obejmuje w szczególności:

1)                 przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach znajdujących się na terenie gminy Raszyn;

          2) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt w schronisku, z którym Gmina ma podpisaną umowę;

3)                 aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych, poprzez  prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych schroniska i Urzędu;

4)                 zapewnienie pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych .

§ 6

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje gmina poprzez:

 

1) Podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym  schronisko dla zwierząt, które to będzie przyjmowało bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Raszyn.

Schronisko przyjmuje bezdomne zwierzęta dostarczone wyłącznie przez Gabinet, który na podstawie otrzymanego zgłoszenia od Gminy przekazuje je do Schroniska. Gabinet przekazuje do Schroniska odłowione zwierzęta z terenu gminy na podstawie umowy zawartej ze schroniskiem. Schronisko obejmuje zwierzęta opieką  polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zwierzęta  bezdomne  poddawane  są sterylizacji  i  kastracji, odrobaczeniu, odkleszczaniu, szczepieniu obowiązkowym – na wściekliznę oraz  mogą  być  przekazane  do  adopcji.  Schronisko ma obowiązek poszukiwania właścicieli tych zwierząt poprzez umieszczanie  informacji  dotyczącej  pobytu  tych  zwierząt w  Schronisku, m.in. na oficjalnej stronie internetowej www.facebook.com/bezdomniakizchrcynna/. Właścicielowi  zwierzęcia  przysługuje  prawo  ubiegania  się  o  jego  wydanie  po udokumentowaniu prawa własności do niego. Elektroniczne znakowanie (czipowanie ) odłowionych psów będzie odbywało się przez schronisko. Numer mikropiczu zostanie wprowadzony do ogólnokrajowej bazy danych dotyczącej elektronicznego znakowania odłowionych psów;

 

2) Referat, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt  gospodarskich.  Odłowione  zwierzęta  gospodarskie    przewożone do Hodowlano - Rolniczej Spółdzielni „Dawidy” z siedzibą w Dawidach, 02-800 Warszawa. Szczegółowy  sposób  postępowania  ze  zwierzętami gospodarskimi  określa  umowa  zawarta  pomiędzy  Gminą  Raszyn a właścicielem w/w podmiotu;

 

3) Referat przy współpracy pracowników gospodarczych Gminy Raszyn nad wolno żyjącymi kotami w zakresie zapewnianie dokarmiania  oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania na koszt Gminy przez cały okres trwania programu. Pracownicy gospodarczy dostarczają karmę wraz z wodą pitną do miejsc wskazanych przez Referat.

 

4) Gabinet – poprzez odławianie bezdomnych zwierząt, pomoc weterynaryjną. Gabinet Weterynaryjny zapewnia opiekę weterynaryjną bezdomnym zwierzętom poprzez leczenie chorych zwierząt, zapewnienie opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Raszyn. Usługa ta realizowana jest przez Gabinet Weterynaryjny Krystyna Kowalczyk  mieszczący się w Wągrodno ul. Słoneczna 37,  05-505 Prażmów.

§ 7

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów

Ograniczenie  populacji  bezdomnych  zwierząt  oraz  kotów  wolno żyjących poprzez ich sterylizację i kastrację, realizują:

1)  Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt ( psów) przebywających w Schronisku;

2) Gabinet, poprzez wyłapanie i transport kotów wolno żyjących z terenu Gminy Raszyn do miejsca, gdzie będzie przeprowadzony zabieg sterylizacji/kastracji oraz ponowne odwiezienie w miejsce jego wyłapania.

§ 8

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko, poprzez prowadzenie działań (adopcji)  zmierzających do znalezienia jak

największej ilości nowych domów dla zwierząt ze Schroniska zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 programu;

2)  Gmina przy współpracy ze Schroniskiem poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania poprzez umieszczenie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy Raszyn www.raszyn.pl w zakładce „bezdomne zwierzęta”.

§ 9

Odławianie i opieka nad  bezdomnymi  zwierzętami

1.        Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gmina Raszyn  zajmuje się  uprawniony podmiot posiadający podpisaną z Gminą umowę  na wykonywanie tej usługi.

2.        W roku 2018 podmiotem świadczącym usługi  odławiania bezdomnych zwierząt oraz ich transport  jest GABINET WETERYNARYJNY Krystyna Kowalczyk z siedzibą w Wągrodnie przy  ul. Słonecznej 37, 05-505 Prażmów.

3.        Pracownicy Gabinetu współpracują w ramach wykonywanych zadań z Referatem oraz Komisariatem Policji w Raszynie.

4.        Gabinet Weterynaryjny  zapewnienia  bezdomnym zwierzętom właściwą opiekę, a w  szczególności:

1)      wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt (psów) do schroniska;

             2) całodobową dyspozycyjność z zapewnieniem opieki weterynaryjnej poprzez leczenie chorych zwierząt a także dyspozycyjność z zapewnieniem opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych i wolnożyjących ( pierwsza pomoc, rtg, przetrzymanie zwierzęcia na czas rekonwalescencji) z terenu gminy Raszyn;

                  3) dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt;

   4) traktowanie w sposób humanitarny odłowionych bezdomnych zwierząt.

       5.    Schronisko uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stalą   opiekę, w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości.

       6.     Adopcja zwierząt może odbyć się jedynie po odbyciu przez niego zabiegu , polegającego na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia (kastracja/sterylizacja), chyba że istnieją szczególne przeciwwskazania, a zwłaszcza:

                a) nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia,

                b) zwierzę jest oznakowane w sposób wskazujący na to, ze pochodzi z zarejestrowanej hodowli i właściciel nie zrzekł się prawa własności.

 

§10

Finansowanie programu

Na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn na

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt- 51 000,00zł brutto;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami tj. sterylizacja lub kastracja kotów - 24 000,00zł brutto  i  dokarmianie- 3 500,00zł brutto ;

3) odławianie bezdomnych zwierząt 5 000,00zł brutto;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt- 7 500,00zł brutto;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 3 000,00zł brutto;

6) usypianie ślepych miotów – 2 500,00zł brutto;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich- 8 000,00zł brutto;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 10 000,00zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Raszyn Nr L/465/2018 z dnia 8 marca 2018

                                                      

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację  przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U  z 2017 r,  poz. 1840 ).

Na podstawie  art. 11a ust. 1 w/w ustawy, Rada Gminy  ma obowiązek określenia w drodze uchwały corocznie do 31 marca, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który w myśl postanowień art. 11 ust. 2 ww. ustawy winien obejmować:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt.

Podjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe dla gminy. W programie wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób ich wydatkowania które zostały ujęte w budżecie gminy na 2018 r.

W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 11a ust. 7 w/w ustawy , projekt

niniejszego programu został przekazany do zaopiniowania następującym instytucjom: :

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii – Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pruszkowie;

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

działającym na obszarze gminy – Fundacji Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt - VIVA;

3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze gminy – Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Łowieckiego, Kołu Łowieckiemu Zalesie, Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „Sokół” .

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie pismem z dnia 12 lutego 2018r r. znak PIWPr-Adm.070.6.2018 wniósł uwagi do przesłanego projektu Programu, które zostały uwzględnione i wprowadzone do programu będącego załącznikiem do przedmiotowej uchwały.

Pozostałe instytucje nie wydały opinii w terminie o którym mowa w art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie a tym samym uznaje się za akceptację przesłanego programu.

W związku z powyższym, podjęcie przez Radę Gminy Raszyn  przedmiotowej uchwały w celu realizacji nałożonych na gminę  obowiązków  w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania ich  bezdomności  - jest uzasadnione.

 

 

 

 

Załączniki

uchwała opieki nad bezdomnymi zwierzętami (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opiniaWETERYNARZ (546.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2018-03-16 09:09:10
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2018-03-16 09:09:42
Ostatnia zmiana:2018-03-16 09:09:43
Ilość wyświetleń:1117

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij