Raszyn, 23 marca 2018 roku

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Raszynw sprawie zgłoszenia wniosku własnego w trybie Art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. 2018 poz. 450)

Na podstawie Art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że wpłynęła do niego oferta Fundacji Otwarta Sztuka, dotycząca realizacji zadania: „Opracowanie scenariuszy z zakresu edukacji kulturalnej wykorzystujących innowacyjną technologię rzeczywistości wirtualnej oraz realizacja testowych zajęć edukacyjno – animacyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz grupy seniorów.”

Punkt I. Treść wniosku własnego.

Nazwa wnioskodawcy Tytuł zadania Kwota dofinansowania Termin realizacji
Fundacja Otwarta Sztuka Opracowanie scenariuszy z zakresu edukacji kulturalnej wykorzystujących innowacyjną technologię rzeczywistości wirtualnej oraz realizacja testowych zajęć edukacyjno – animacyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz grupy seniorów.” 6 250 zł Do dnia 30.04.2018 r.

Punkt II. Uprawnienia osób trzecich.

Na podstawie Art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że każdy, w terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Punkt III. Podpisanie umowy na realizację zadania.

Po terminie określonym w punkcie II oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag od osób trzecich Wójt Gminy Raszyn podpisze umowę na realizację zadania z wnioskodawcą.