Raszyn, dnia 4.04.2018 r.

OŚGK.6220.24.2017.JK(20)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje o:

 1. Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Dystrybucyjno - Magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi, wewnętrznym układem drogowym i parkingowym oraz małymi formami architektonicznymi pomiędzy ul. Sokołowską a ul. Żwirową na dz. ew. 181/6, 182/4, 183/4, 183/3, 183/8, 184/1, 184/2, 185 i 186 we wsi Puchały, gm. Raszyn.
 2. Postępowanie prowadzone jest na wniosek spółki DIAMOND BUSINESS PARK WARSAW IV Sp. z o.o. ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.
 3. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Raszyn.
 4. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 5. Możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pok. nr 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.
 6. Możliwości składania uwag i wniosków pisemnie oraz w formie elektronicznej na adres ratusz@raszyn.pl - w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 7. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz nazwę przedsięwzięcia do którego się odnoszą i znak sprawy - OŚGK.6220.24.2017.JK.
 8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

Informację opublikowano poprzez:

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,
 • umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 1 egzemplarz.