Raszyn, dnia 16.04.2018 r.

OŚGK.6220.55.2016.JK(38)

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, że w dniu 16.04.2018 r. wydał decyzję nr 39/2018, znak: OŚGK.6220.55.2016.JK(37) którą umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - „Sękocin” Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn.

    Dokument dostępny jest na stronie internetowej bip.raszyn.pl w zakładce: Informacje o środowisku i jego ochronie » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

    Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Informację opublikowano poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn,
  • umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 1 egzemplarz.