Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Raszyn ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku - niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego na rok 2018

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61/2018

Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 kwietnia 2018 rokuOGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 2237) Wójt Gminy Raszyn ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku - niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego na rok 2018:

 1. Zadania będące przedmiotem konkursu ofert

Zadanie nr 1:

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna.


Zadanie nr 2:

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Rybie.Zadanie nr 3:

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Łady, Dawidy Bankowe, Dawidy.Zadanie nr 4:

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Słomin.

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃ

Zadanie nr 1 - do kwoty 25 000,00 zł.
Zadanie nr 2 - do kwoty 15 000,00 zł.

Zadanie nr 3 - do kwoty 10 000,00 zł.
Zadanie nr 4 - do kwoty 10 000,00 zł. 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

Zadania mają być realizowane w okresie od czerwca do sierpnia 2018 roku. 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 • Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem

 • Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody)

 • Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania

 • Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego

 • Osiągalność i realność celów

 • Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych

 • Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania

 • Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań

 • Liczebność i charakterystyka grup odbiorców

 1. Miejsce i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn w terminie do dn. 09 maja 2018 roku.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. TERMIN rozstrzygnięcia wyboru ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert; • Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 4 dokonany zostanie w terminie do 30 dni od terminu składania ofert, a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

 • Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 9 ogłoszenia.

 • Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków podejmie Wójt Gminy Raszyn.

 1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt 5. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

 • powierzyć realizację zadania,

 • zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,

 • podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi. 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 • aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

 • oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

 • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

 • oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.


Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2017 poz. 2237).


 1. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;


Wójt Gminy Raszyn zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;


 1. sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 8.


Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2018", wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie I), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Załączniki

oferta (17.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozliczenie zadania (18.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2018-04-27 10:47:51
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2018-04-27 10:49:11
Ostatnia zmiana:2018-04-27 10:49:18
Ilość wyświetleń:1412

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij