Obiekt Monitorowany

  • administratorem systemu monitoringu jest Gmina Raszyn z siedzibą w Raszynie, Szkolna 2a, 05-090 Raszyn reprezentowana przez Wójta Gminy Raszyn
  • monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
  • podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni
  • odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego