Raszyn, dnia 10.10.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r K.p.a. (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 03.10.2018 r. wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika - Pana Wojciecha Sekulaka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach nr ew. 190/2, 153/1, 189/2, 148/1, 188/2, 187/2, 174/4, 175/2, 163/6, 153/6, 87/3, 86/2, 153/19, 153/20, 87/2 (ul. Objazdowa), 182 (ul. Fantazyjna), 130, 132/1 (ul. Lokalna) we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn.

Wniosek (nr sprawy UPP.6733.30.2018.MŁ) znajduje się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, pok. 216.

Uwagi i zastrzeżenia w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy do dnia 24 października 2018 r., w godzinach pracy urzędu.