OGŁOSZENIE

Wójta Gminy w Raszynie

 z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018, poz.121) Wójt Gminy w Raszynie  ogłasza co następuje:

                 

Z zasobu nieruchomości Gminy przeznaczono na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata do wynajęcia poza godzinami dydaktycznymi sale lekcyjne w szkołach położonych na terenie Gminy Raszyn.

 

WYKAZ

 

 adresy nieruchomości

 

1. Raszyn ul. Szkolna 2

2. Raszyn ul. Unii Europejskiej 1

3. Słomin ul. Wierzbowa 5

4. Dawidy Bankowe ul. Długa 49

 

 księgi wieczyste

 

1. WA1P 00061574/6

2. WA1P/00061578/4

3. WA1P/00089429/7

4. WA1P/00052405/5

 

nr obrębu i nr działki

1. Raszyn 02 dz. ew. nr 570

2. Raszyn02 dz. ew. nr 581

3. Słomin dz. ew. 84

4. Dawidy Bankowe dz. ew. nr 47

 

 powierzchnia przeznaczona do wynajęcia

 

 

powierzchnia  poszczególnych sal lekcyjnych

 

 położenie  nieruchomości

 

 

Szkoły na terenie Gminy Raszyn

 

 przeznaczenie

 

 

Zajęcia dydaktyczne ponadprogramowe i kursy

 

 forma udostępnienia

 

 

najem w godzinach nie kolidujących z obowiązkowym harmonogramem edukacji w danej placówce

 

 okres najmu

 

 

nieokreślony

 

 

wysokość czynszu miesięcznie

 

Stawki czynszu reguluje Zarządzenie Nr 127 Wójta Gminy Raszyn z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalania wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub pomieszczeń lub nieruchomości stanowiących własność Gminy Raszyn.

 

 termin wnoszenia opłat

 

 

z góry do 20-go każdego miesiąca

 

zasady aktualizacji opłat

Jeden raz w roku zgodnie ze średniorocznym współczynnikiem wzrostu towarów i cen konsumpcyjnych , publikowanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem

Zarządzenie Nr 196/2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 17 października 2018 r.

 

 

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn na okres 21 dni licząc od dnia wydania ogłoszenia.