OGŁOSZENIE

Działając na podstawie §11 ust. 1 Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn ( Dz. Urz.Woj. Maz. z 2011r.Nr 169, poz.5314)

Wójt Gminy Raszyn

ogłasza rozpoczęcie akcji informacyjnej poprzedzającej konsultacje projektu uchwały: w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2019-2023

Akcja informacyjna prowadzona będzie z wykorzystaniem następujących kanałów informacji:

  • Oficjalnego serwisu internetowego Urzędu Gminy Raszyn.
  • Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn.
  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

Akcja informacyjna rozpoczyna się w dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje w sprawie projektu uchwały: Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2019-2023 zostaną przeprowadzone od dnia 27.11.2018 r. do dnia 04.12.2018 r.