obrazek

17/01/2019    S12    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Raszyn: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2019/S 012-022957

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a Raszyn 05-090 Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
Tel.: +48 227017803   E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801  Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gm. Raszyn faza V”

Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2019.DC

II.1.2)Główny kod CPV  45330000

II.1.3)Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, podzielone zostały na:

Zadanie nr 1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2”

Zadanie nr 2 „Budowa nawierzchni drogowej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45330000   45231300

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniową w miejscowości Janki o łącznej długości - 1 009,14 mb:

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 895,20 m, w tym:

• kanały z rur PVC O200 – 504,20 m,

• kanały z rur PVC O250 - 134,30m,

• kanały z rur PVC O160 - 256,70m

Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur o średnicach O 200, O 250 z PVC litego SN8 z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki elastomerowe. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami projektuje się z rur PVC O 160 o sztywności analogicznej jak kanał główny.

b) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - 113,94 m, w tym:

• kanał PE O 90 – 104,86 m,

• kanał PE O 75 – 9.08 m

Przewody tłoczne należy wykonać z rur PN10 i PN16

c) przepompownia sieciowa w zbiorniku betonowym O 1500 - 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/03/2019

Koniec: 30/10/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.)

Zgodnie z zapisami SIWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości, co najmniej 10 000 RLM.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze co najmniej po 2 osoby (oddzielnie dla każdego z zadań), wykonujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:

a) obsługa koparki oraz montażu rurociągów kanalizacyjnych

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 Budowa nawierzchni drogowej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45233220

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, obejmują budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniową w miejscowości Janki, odbudowę nawierzchni drogowych na całej powierzchni ulic Poniatowskiego, Godebskiego oraz drogi powiatowej – ul. Falenckiej.

W ramach przedmiotu umowy, należy wykonać nawierzchnię ulic w zakresie:

Ul. Godebskiego: uzupełnienie podbudowy, ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem

I ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wykorzystaniem kostki rozbiórkowej w ilości ok. 60 %;

Ul. Poniatowskiego i ul. Falencka: uzupełnienie podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej AC 16W 50/70 – grubość 6cm, ułożenie siatki z włókien szklanych wstępnie przesączanych asfaltem oraz ułożenie warstwy ścieralnej AC11S 50/70, grubość 5 cm – 4 915m2

— ul Poniatowskiego - 4 915,00m2 (docelowa powierzchnia warstwy ścieralnej),

— ul. Falencka – 30,0m2 (docelowa powierzchnia warstwy ścieralnej),

— ul Godebskiego (kostka) - 6 790,00m2

Drogi o nawierzchni gruntowej (zakres: dogęszczenie podłoża, uzupełnienie, wyrównanie, wyprofilowanie

I zagęszczenia) - 260,00m2

Drogi żwirowe (zakres: dogęszczenie podłoża, ułożenie warstwy kruszywa, wyrównanie, wyprofilowanie

I zagęszczenie) - 550,00m2

Chodniki (zakres: wyprofilowanie i dogęszczenie podłoża, ułożenie warstwy klińca 8 cm, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grubość 8 cm, nowej) - 325,00 m2

Nawierzchnie z kruszywa łamanego (zakres: dogęszczenie podłoża, ułożenie warstwy kruszywa, wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie) - 325,00m2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/03/2019

Koniec: 30/10/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.)

Zgodnie z zapisami SIWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości, co najmniej 10 000 RLM.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze co najmniej po 2 osoby (oddzielnie dla każdego z zadań), wykonujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:

a) obsługi koparki oraz obsługi zagęszczarki

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.:

B1) sytuacja finansowa;

— wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1,

— wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2.

B2) sytuacja ekonomiczna:

— wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1,

— wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

C1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum:

— 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości min. 500 000,00 PLN brutto (każda z robót) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1,

— 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni asfaltowych lub z kostki brukowej o wartości min. 700 000,00 PLN brutto (każda z robót) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2;

C2) w zakresie dysponowania osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej:

W przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

1 osobą (jedną osobą) – kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno – kanalizacyjnych, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik budowy musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie jeden milion złoty brutto);

1 osobą (jedną osobą) – kierownikiem robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót drogowych musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe;

1 osobą (jedną osobą) – kierownikiem robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót elektrycznych musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót oraz doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi w ramach co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.

W przypadku składania oferty na zadanie nr 2;

1 osobą (jedną osobą) – kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót drogowych musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe, o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku do SIWZ - istotnych postanowieniach umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury  Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-449976

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/02/2019   Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 20/02/2019    Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego:  05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a, POLSKA, Sala konferencyjna Urzędu Gminy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości, odpowiednio dla każdego z zadań:

30 000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1

35 000,00 PLN (trzydzieści pięć tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest:

Pan Arkadiusz Godula

Tel.: 22 701-78-42

Adres e-mail: agodula@raszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

Z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” znak: ZP.271.1.1.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/01/2019

 

 

 

obrazek

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090 Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)             Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)             Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)             Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)             Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)           Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gmina Raszyn faza V”    Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2019.DC

II.1.2)        Główny kod CPV 45330000

II.1.3)    Rodzaj zamówienia  roboty budowlane

II.1.4)    Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno– ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, podzielone zostały na:

Zadanie nr 1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2”

Zadanie nr 2 „Budowa nawierzchni drogowej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2

II.1.5)        Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)        Informacje o częściach  To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)            Opis

II.2.1)        Nazwa: Zadanie nr 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2

Część nr: 1

II.2.2)        Dodatkowy kod lub kody CPV 45330000 45231300

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod  NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)        Opis zamówienia: Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniową w miejscowości Janki o łącznej długości - 1 009,14 mb:

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 895,20 m, w tym:

kanały z rur PVC O200 – 504,20 m, kanały z rur PVC O250 - 134,30m, kanały z rur PVC O160 - 256,70m

Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur o średnicach O 200, O 250 z PVC litego SN8 z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki elastomerowe. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami projektuje się z rur PVC O 160 o sztywności analogicznej jak kanał główny.

b) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - 113,94 m, w tym:

kanał PE O 90 – 104,86 m, kanał PE O 75 – 9.08 m

Przewody tłoczne należy wykonać z rur PN10 i PN16

c) przepompownia sieciowa w zbiorniku betonowym O 1500 - 2 szt.

II.2.5)        Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6)        Szacunkowa wartość

II.2.7)        Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/03/2019     Koniec: 30/10/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) Zgodnie z zapisami SIWZ.

II.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)      Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)     Informacje na temat katalogów elektronicznych  Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)      Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodnościekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości, co najmniej 10 000 RLM.

II.2.14)        Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze co najmniej po dwie osoby (oddzielnie dla każdego z zadań), wykonujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:

a) obsługa koparki oraz montażu rurociągów kanalizacyjnych

II.2)            Opis

II.2.1)    Nazwa: Zadanie nr 2 Budowa nawierzchni drogowej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2

Część nr: 2

II.2.2)        Dodatkowy kod lub kody CPV 45233220

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod  NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, obejmują budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniową w miejscowości Janki, odbudowę nawierzchni drogowych na całej powierzchni ulic Poniatowskiego, Godebskiego oraz drogi powiatowej – ul. Falenckiej.

W ramach przedmiotu umowy, należy wykonać nawierzchnię ulic w zakresie: ul. Godebskiego: uzupełnienie podbudowy, ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem i ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wykorzystaniem kostki rozbiórkowej w ilości ok. 60%; ul. Poniatowskiego i ul. Falencka: uzupełnienie podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej AC 16W 50/70 – grubość 6cm, ułożenie siatki z włókien szklanych wstępnie przesączanych asfaltem oraz ułożenie warstwy ścieralnej AC11S 50/70, grubość 5cm – 4915m2

-  ul Poniatowskiego - 4915,00 m2 (docelowa powierzchnia warstwy ścieralnej);

-  ul. Falencka – 30,0m2 (docelowa powierzchnia warstwy ścieralnej);

-  ul Godebskiego (kostka ) - 6790,00m2

Drogi o nawierzchni gruntowej (zakres: dogęszczenie podłoża, uzupełnienie, wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenia) - 260,00m2

Drogi żwirowe (zakres: dogęszczenie podłoża, ułożenie warstwy kruszywa, wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie) - 550,00m2

Chodniki (zakres: wyprofilowanie i dogęszczenie podłoża, ułożenie warstwy klińca 8cm, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grubość 8cm, nowej) - 325,00 m2 Nawierzchnie z kruszywa łamanego (zakres: dogęszczenie podłoża, ułożenie warstwy kruszywa, wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie) - 325,00m2

II.2.5)        Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6)           Szacunkowa wartość

II.2.7)        Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/03/2019   Koniec: 30/10/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) Zgodnie z zapisami SIWZ.

II.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych   Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)      Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)      Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)      Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodnościekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości, co najmniej 10 000 RLM.

II.2.14)      Informacje dodatkowe Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze co najmniej po dwie osoby (oddzielnie dla każdego z zadań), wykonujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: a) obsługi koparki oraz obsługi zagęszczarki

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1)      Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1 . Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.1.2)          Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: b1) sytuacja finansowa;

-  wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł

(słownie: jeden milion złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

-  wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł

(słownie: jeden milion złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2; b2) sytuacja ekonomiczna:

-  wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

-  wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2;

III.1.3)      Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: c) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

c1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich

5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum:

-  2 roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości min. 500 000,00 zł brutto

(każda z robót) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

-  2 roboty polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni asfaltowych lub z kostki brukowej o wartości min. 700 000,00 zł brutto (każda z robót) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2; c2) w zakresie dysponowania osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej:

w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

1 osobą (jedną osobą) – kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno – kanalizacyjnych, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik budowy musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1(jedną) robotą budowlaną, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie jeden milion złoty brutto);

1 osobą (jedną osobą) – kierownikiem robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót drogowych musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe;

1 osobą (jedną osobą) – kierownikiem robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót elektrycznych musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót oraz doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi w ramach co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.

w przypadku składania oferty na zadanie nr 2;

1 osobą (jedną osobą) – kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót drogowych musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe, o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto

III.1.5)      Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)             Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)        Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku do SIWZ - istotnych postanowieniach umowy

III.2.3)      Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)          Opis

IV.1.1)       Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3)       Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)       Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)       Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)            Informacje administracyjne

IV.2.1)       Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-449976

IV.2.2)       Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/02/2019  Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)       Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)      Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)      Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)       Warunki otwarcia ofert

Data: 20/02/2019 Czas   lokalny: 12:00 Miejsce:

siedziba Zamawiającego: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a

Sala konferencyjna Urzędu Gminy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)       Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)       Informacje dodatkowe:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości, odpowiednio dla każdego z zadań:

30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1

35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest:

Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42 adres e-mail: agodula@raszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” znak: ZP.271.1.1.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat oddania zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)            Procedury odwoławcze

VI.4.1)      Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2)       Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.3)       Składanie odwołań

VI.4.4)       Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.5)          Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 

 

Dokumenty do pobrania (FTP):

Projekt wykonawczy