UCHWAŁA NR VI/40/2019

RADY GMINY RASZYN

z dnia 22 stycznia 2019 r.

 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022”

 

Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2018 r., poz. 994 z późn.  zm.)  w związku  z art. 18 ust  1 ustawy  z dnia  27 kwietnia  2001 r.  Prawo  ochrony  środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

 

§ 3

Traci moc uchwała nr  XII/121/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.