Raszyn, 5 lutego 2019 r.

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych Urzędu

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

 

Pytanie nr 1

Brak jest informacji o ilości i rodzaju połączeń telefonicznych w Urzędzie

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający nie posiada statystyk ilości i rodzaju połączeń ze względu na nielimitowane połączenia w ramach umowy. Takie statystyki nie są w ogóle prowadzone przez operatora

 

Pytanie nr 2

Obok informacji o ilości aktywacji (zadanie II pkt 2.1 wpisana jest liczba 688 - czego ona dotyczy ?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Liczba 688 jest łączną ilością miesięcy abonamentów telefonicznych za usługi zgodnie z załącznikiem ,,Zestawienie usług posiadanych"

 

Pytanie nr 3

- pkt 2.2 usługi płatne zgodnie z cennikiem usług dodatkowych - co oznaczają według Zamawiającego usługi dodatkowe.

Informacja - 15 % wartości brutto poz 2.1 dotyczy wyłącznie usług dodatkowych ?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

15% jest to maksymalna kwota za usługi dodatkowe ponad abonament.

Przez usługi dodatkowe Zamawiający rozumie połączenia płatne np. na numery zaczynające się od 801, biuro numerów itp.

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

Ogłoszenie nr 508771-N-2019 z dnia 2019-01-30 r.

Gmina Raszyn: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Raszyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach z siedzibą przy ul. Długiej 49 w miejscowości Dawidy Bankowe, 05-090 Raszyn,

Szkoła Podstawowa w Sękocinie z siedzibą przy ul. Wierzbowa 5 w miejscowości Słomin, 05-090 Raszyn,

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Pod Topolą" w Raszynie z siedzibą przy ul. Pruszkowskiej 21 c, 05-090 Raszyn,

Przedszkole nr 2 w Raszynie z siedzibą przy ul. Lotniczej 43A, 05-090 Raszyn

Bajkowe Przedszkole w Dawidach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 210w miejscowości Dawidy Bankowe, 05-090 Raszyn

Przedszkole w Falentach z siedzibą przy ul. Opackiego 44 w miejscowości Falenty, 05-090 Raszyn

Przedszkole w Sękocinie z siedzibą przy ul. Sękocińskiej 20 w miejscowości Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej z siedzibą ul. Warszawskiej 95 w miejscowości Jaworowa, 05-090 Raszyn

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 20 w miejscowości Raszyn, 05-090 Raszyn

Świetlica Środowiskowa "Świetlik" z siedzibą przy ul. Spokojnej 23 w miejscowości Rybie, 05-090 Raszyn

Centrum Sportu Raszyn z siedzibą przy ul. Sportowej 30, 05-090 Raszyn


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Tak

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.raszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie       www.bip.raszyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  Nie      
www.bip.raszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem   Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:   Elektronicznie  Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie
Inny sposób:   Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Raszyn
Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2019.DC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  Zamówienie podzielone jest na części:  Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Raszyn z podziałem na zadania: ZADANIE NR 1 – „Usługi dostępu do internetu stacjonarnego” Zadanie obejmuje zakup usług dostępu do Internetu stacjonarnego dla Jednostek w technologii DSL lub łącza miedzianego Ethernet lub łącza bezprzewodowego WiFi zestawianego z użyciem pasma koncesjonowanego lub łącza światłowodowego. Ilość usług Internetu stacjonarnego: 14 ZADANIE NR 2 – „Usługi telefonii stacjonarnej” Zadanie obejmuje zakup usług telefonii stacjonarnej dla Jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn. Usługi świadczone są przez jednego operatora. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do zachowania obecnych numerów telefonów. Ilość aktywacji telefonii stacjonarnej: 32
II.5) Główny kod CPV: 64211000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71400000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:   Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:    lub   data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne wymagania wskazując, iż Wykonawca powinien posiadać: zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydawane przez Prezesa UKE, o którym mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)    Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  Określenie warunków:  Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Odnośnie spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Zamawiający określa minimalne wymagania wskazując, iż Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie w tym co najmniej, odpowiednio: – 2 (dwie umowy) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie internetu stacjonarnego i/ lub mobilnego na kwotę nie mniejszą niż: 50 000,00 zł brutto każda z usług (umów) (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadania nr 1; – 2 (dwie umowy) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej – w przypadku składania oferty na zadania nr 2;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej: 1 osobę – w zakresie każdego z zadań Osoba zatrudniona na postawie umowy o pracę, będzie wykonywała prace związaną z bieżącą eksploatacją telefonów/ internetu, tj. naprawy awarii, rozwiązywanie problemów na łączach telefonicznych/ internetowych. Powyższy wymóg, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia osobę na podstawie umowy o pracę, przedstawiając na każde żądanie Zamawiającego, oświadczenie, składane że zatrudnia umowę na podstawie umowy o prace.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.2.1 Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydawane przez Prezesa UKE, o którym mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) (załącznik Wykonawcy); 6.2.2 Wykaz głównych usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie wg wzory stanowiącego – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);. 6.2.3 Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na ofertę składa się: a) wypełniony formularz oferty wraz z wypełnionym formularzem cenowym; b) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik Wykonawcy, c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt. VI SIWZ. d) informacyjnie kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - załącznik Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:   Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: Zadanie nr 1 – 2 000,00 zł (słowni: dwa tysiące złotych) – składając ofertę na zadanie nr 1; Zadanie nr 2 – 1 500,00 zł (słowni: jeden tysiąc pięćset złotych) – składając ofertę na zadanie nr 2; 2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2016 r. poz. 359/

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:   Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:    
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:    z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
2.11/ Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową. 2.11.1 Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową z jednym Wykonawcą w zakresie każdego z zadań, wyłonionym w postępowaniu z którym zawrze umowę na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 1) Ustawy. 2.11.2. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą w danej części zamówienia (zadaniu) w imieniu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn.. 2.11.2. Po podpisaniu umowy ramowej Zamawiający będzie udzielał zamówień zwanych zamówieniami jednostkowymi bądź umowami jednostkowymi.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:   Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:   Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:    Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:   Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):   Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czas trwania:  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

inne kryteria oddzielnie dla każdego z zadań

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)   Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem   Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):   Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:    Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:   Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:   Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:   Data: godzina:  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:   Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  Warunki zamiany umowy – zostały określone w istotnych postanowieniach umowy – dla każdego z zadań oddzielnie. Załącznik istotne postanowienia umowy, stanowi integralną część niniejszej SIWZ. 19.7/ Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem negocjacji dla umów wykonawczych mogą/może być:
- ceny jednostkowe usług i urządzeń (z tym zastrzeżeniem, że nie mogą być wyższe, niż ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do złożonej oferty), - termin realizacji umowy wykonawczej (termin ten ma miesić się w granicach czasowych zawartej umowy ramowej), - termin dostawy urządzeń (termin ten ma miesić się w granicach czasowych zawartej umowy ramowej), - termin uruchomienia usług (termin ten ma miesić się w granicach czasowych zawartej umowy ramowej). Zamawiający informuje, że istotne postanowienia umowne zarówno umów ramowych, jak i umowy wykonawczej pozostają bez zmian, za wyjątkiem zmian wynikających z dokonanych modyfikacji SIWZ w toku postępowania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 7.16 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 7.17 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7.18 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności 7.19 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem ”informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 7.20 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005 r., sygn. III CZP 74/05).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-07, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):   Wskazać powody:  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn § inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42 adres e-mail: iod@raszyn.pl § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Raszyn” znak: ZP.271.1.4.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

ZADANIE NR 1 – „Usługi dostępu do internetu stacjonarnego”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie obejmuje zakup usług dostępu do Internetu stacjonarnego dla Jednostek w technologii DSL lub łącza miedzianego Ethernet lub łącza bezprzewodowego WiFi zestawianego z użyciem pasma koncesjonowanego lub łącza światłowodowego. Ilość usług Internetu stacjonarnego: 14
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71400000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:   Waluta:  
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:   okres w dniach:  data rozpoczęcia:  data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

rodzaj technologii w jakiej świadczona będzie usługa

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

ZADANIE NR 2 – „Usługi telefonii stacjonarnej”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie obejmuje zakup usług telefonii stacjonarnej dla Jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn. Usługi świadczone są przez jednego operatora. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do zachowania obecnych numerów telefonów. Ilość aktywacji telefonii stacjonarnej: 32
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64211000-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:  okres w dniach:  data rozpoczęcia:  data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas przystąpienia do naprawy awarii

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: